Kot so navedli, je 12 milijonov evrov namenjenih za naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov ter nakup pripadajoče opreme, osem milijonov evrov pa je namenjenih za naložbe v ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev. Vložitev vloge bo potekala od 23. avgusta do vključno 20. oktobra do 14. ure.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, ob hkratni vključenosti v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna-plačila oziroma ekološko kmetovanje, kolektivne naložbe ali območja z omejenimi dejavniki, in znaša maksimalno 90 odstotkov upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno en milijon evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, pa lahko v tem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno tri milijone evrov javne podpore.