Občina Kamnik spada med erozijsko bolj ogrožene občine v državi, kjer se ob močnejših in pogostejših padavinah radi sprožajo zemeljski plazovi. Tudi zato strokovne službe občine Kamnik zadnja leta tesno sodelujejo z različnimi strokovnjaki za plazove (projektanti, geomehaniki, geologi) ter skupaj sistematično pristopajo k odpravi posledic. Zemeljski plazovi največkrat ogrožajo občinske ceste, vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo, stanovanjske objekte pa tudi spomeniško zaščitene objekte.

Uspešno črpanje državnih sredstev

Plazovi se tudi v Kamniku večinoma sprožajo ob naravnih in drugih nesrečah, kot so neurja, poplave itn. V teh primerih, kot so povedali na občini, njihove strokovne službe skupaj s strokovnjaki opravijo komisijski ogled plazu in na podlagi navodil države poročajo o nastali škodi. Ogledu sledi izdelava projektne dokumentacije, ki je osnova za črpanje državnih sredstev iz naslova odpravljanja posledic naravnih nesreč. V zadnjih desetih letih je občina Kamnik podala več vlog za sofinanciranje sanacije plazov in na podlagi uspešno izvedenih del tudi prejela odobrena sredstva.

V prvih dveh mesecih letošnjega leta je terenski ogled pokazal, da na nekaterih odsekih občinskih cest zemeljski plazovi neposredno ogrožajo varnost prometa, zato so bili posamezni odseki neprevozni oziroma je veljala popolna ali delna zapora ceste. Na podlagi ogledov so izpeljali javno naročilo za sanacijo šestih plazov. Gre za plazove pod cestami Košiše–KIK, Briše–Tučna, Mali Rakitovec–Veliki Rakitovec, Soteska–Poreber, Rovt–Špitalič in Motnik–Zgornji Motnik. Dela so se začela že s 1. marcem, takoj ko so vremenske razmere dopuščale varno izvedbo. Sanacije plazov, ki jih je izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, so v večini primerov zajemale gradnjo podpornih konstrukcij, ureditev odvodnjavanja zaledne vode, obnovo cestišča in namestitev varovalne ograje. Vrednost del za vseh zgoraj omenjenih šest plazov je znašala 94.252 evrov.

Delno sofinanciranje sanacije plazov

Kljub vsemu v občini dela nadaljujejo tudi v poletnih mesecih. Sredi junija se je začela ena zahtevnejših sanacij plazu pod občinsko cesto Špitalič–Dolina, ki predvideva gradnjo dveh kamnitih zidov ter pilotne stene. Sanacijo bo sofinanciralo ministrstvo za okolje in prostor, investicija je ocenjena na 80.000 evrov.

Kot je potrdil kamniški župan Matej Slapar, ki delo na terenu tudi osebno spremlja, gre za zahtevnejšo sanacijo plazu, saj je zaradi ceste v vzponu in serpentinah plaz povzročil poškodbe nad in pod cesto na kar treh odsekih. Župan je med drugim tudi poudaril, da zemeljski plazovi ogrožajo tudi kmetijska, gozdna in druga zemljišča. Tudi zato je občina Kamnik v letošnjem letu omogočila sofinanciranje do polovice stroškov sanacije oziroma največ do 5000 evrov. »Gre za ukrep, ki smo ga sicer izvajali že v preteklih letih, a smo letos prvič zagotovili višji delež sofinanciranja. Če lastnik zemljišča poda vlogo za sofinanciranje in predloži ustrezno strokovno rešitev sanacije plazu s predračunom, strokovne službe občine Kamnik skupaj s strokovnjakom za plazove preučijo vlogo in strokovnost sanacije kmetijskega plazu. Po izvedeni sanaciji občina opravi ogled izvedenih del in na podlagi plačanega računa lastniku sofinancira del stroškov,« je poudaril župan. vl