S prostorsko stisko pred novim šolskim letom se srečujejo tudi kamniški vrtci. Ti so občinskim svetnikom, ki so zasedali minuli konec tedna, predlagali, da bi glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini najvišje število otrok v oddelku povečali za največ dva otroka v oddelku.

Številni na čakalnem seznamu

Vrtec Antona Medveda Kamnik je glede na podatke o številu čakajočih otrok za sprejem v vrtec s centralnega čakalnega seznama in glede na obstoječo ter predvideno strukturo oddelkov za prihodnje šolsko leto razpisal 227 prostih mest, od tega 52 mest za drugo starostno obdobje in 173 mest za prvo starostno obdobje; od tega dve prosti mesti za razvojni oddelek. Na razpis za vpis v vrtec je zavod v roku prejel 251 vlog, nato pa še po izteku roka dodatnih sedem vlog. »Po komisiji na ravni vrtca sta bila na predvideno število mest sprejeta 202 otroka, preostali otroci so se uvrstili na čakalni seznam. Nadaljnji sprejem otrok na nezasedenih 23 prostih mest se nadaljuje s centralnega čakalnega seznama in iz vlog, prejetih po roku,« je svetnike obvestila ravnateljica vrtca Liana Cerar in dodala, da si želijo z ozirom na povpraševanje zagotoviti optimalno vključenost v vrtec, zato tudi strokovne službe občinskemu svetu predlagajo, da izda soglasje k povečanemu številu otrok v oddelku za dva otroka, kot predvideva pravna podlaga. Omenjeno določbo pa je seveda mogoče uveljaviti le tam, kjer ni prostorskih omejitev za vključitev več otrok v oddelek, kot to dopušča veljavni pravilnik.

Še vedno pa niso zaključili postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. »V skladu s pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje trenutno v vrtcu načrtujemo 7 prostih mest z naslova OPP, vključenih v redne oddelke. Načrtujemo, da bomo imeli z novim šolskim letom skupno 5 spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami. Zaposlenega bomo imeli enega strokovnega delavca za zgodnjo obravnavo – vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč s polnim normativom, enega vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč s polovičnim normativom ter enega strokovnega delavca za zgodnjo obravnavo – logopeda s polnim normativom,« je še povedala ravnateljica vrtca Antona Medveda Kamnik.

Čakalni seznam v zasebnih vrtcih

Zasedena sta tudi oba zasebna vrtca v Kamniku. Vrtec Peter Pan je glede na obstoječo ter predvideno strukturo oddelkov za prihodnje šolsko leto razpisal 20 prostih mest, od tega 19 za prvo starostno in eno mesto za drugo starostno skupino. Kot je obvestila direktorica vrtca Maša Drenik, je v roku na razpis prispelo 25 vlog. »Vsi otroci, ki so izpolnjevali starostni pogoj, so bili sprejeti. Otroci, ki ne izpolnjujejo tega pogoja, so uvrščeni na čakalni seznam,« je še omenila Drenikova. Tudi njim bi dve dodatni mesti v oddelku prišli prav. Polno zaseden je tudi drugi zasebni vrtec Sonček. »Po komisiji na ravni vrtca je bilo na predvidena prosta mesta sprejetih 36 otrok, ki na dan 1. septembra 2021 izpolnjujejo pogoje za vstop v vrtec. Po sklepu občine Kamnik, da se mejni datum premakne na 31. oktober 2021, smo lahko sprejeli še dva otroka. Torej skupaj 38 otrok,« so sporočili. Na prosto mesto zdaj čaka še vsaj deset otrok.

Na občini vsekakor razumejo stisko staršev in vodstva vrtcev, zato so po besedah višje svetovalke za področje družbenih dejavnosti Katarine Vegel sprejeli, da se v oddelke brez prostorske omejitve v novem šolskem letu vključi po dva otroka, več kot določa najvišji normativ o številu otrok v oddelku. »Poda se soglasje k predlaganim odpiralnim časom vrtcev, ki predvidevajo maksimalni odpiralni čas 11 ur. Ta se lahko še prilagodi potrebam staršev. Najmanjše število otrok, pri katerem mora biti zagotovljen maksimalni poslovni čas vrtca, pa je en otrok,« so še sporočili. vl