Družba Dolinšek transport je v postopku spreminjanja izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta dala pobudi za ureditev parkirnih površin za tovornjake na dveh lokacijah ob Ižanski cesti. Prva je severno od Bizovškega štradona, druga pa nekoliko južneje blizu križišča s Tomišeljsko ulico.

Čeprav gre po veljavnem prostorskem načrtu za kmetijska zemljišča na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje in Nature 2000, sta obe lokaciji »že nasuti in se uporabljata za parkiranje tovornih vozil. Teren se je na predmetnih enotah urejanja prostora nasul postopoma v zadnjih dvajsetih letih,« je razvidno iz okoljskega poročila, ki ga je Mestna občina Ljubljana pripravila sočasno s spremembami prostorskega načrta.

Pri presoji vplivov na okolje je občina v zvezi z zgornjima pobudama preigravala štiri variante. Po prvi varianti bi občina dovolila legalizacijo obeh parkirišč v obstoječem obsegu. Po drugi varianti bi pobudi zavrnila in s tem bi že urejeni nasuti parkirišči ostali predmet inšpekcijskih postopkov. Tretja varianta dovoli ureditev obeh parkirišč, vendar v velikosti iz leta 2004 (torej v manjšem obsegu), na preostalih delih zemljišč pa se nazaj vzpostavi travnik. Četrta varianta je, da se južno parkirišče v celoti sanira in se vzpostavi travnik, na severnem pa se dovoli ureditev parkirišča za tovorna vozila v velikosti nasutja severnega in južnega parkirišča iz leta 2004. Na občini se nagibajo k slednjima dvema možnostma.

V izdelavi študija protipoplavnih ukrepov

Tudi parcele ob južni obvoznici želi investitor iz kmetijskih zemljišč najboljše kategorije spremeniti v območje za parkiranje tovornjakov in objekte, ki bodo namenjeni skladiščni in servisni dejavnosti. Občina je to pobudo delno sprejela, saj bi na delu zemljišč zahodno od Peruzzijeve ulice, kjer se ta priključi na avtocesto, dovolila ureditev parkirišča za tovornjake, ob pogoju, da bo investitor ob meji s preostalimi kmetijskimi zemljišči uredil zelen ločitveni pas.

Ker so vsa ta predlagana parkirišča za tovornjake na območju Ljubljanskega barja, je občina družbi Izvo-R naročila izdelavo hidrološke hidravlične študije protipoplavnih ukrepov in obravnavo drugih okoljskih vidikov umeščanja parkirišč za tovornjake na Rudniku, Ilovici in ob Ižanski cesti.

Ureditev še enega manjšega parkirišča je med predlogi sprememb prostorskega načrta, in sicer za potrebe pokopališča Rudnik, ki ga ravno zdaj družba GiB gradnje po naročilu občine povečuje. Za ureditev parkirnih površin je potrebna sprememba namembnosti bližnjih parcel iz gozdnih v površine za mirujoči promet.

Za gradnjo tržnice ni bilo zanimanja

Na zemljišču ob Koprski ulici nasproti Športnega parka Svoboda je po trenutno veljavnem prostorskem načrtu predvidena gradnja z nadstreškom pokrite tržnice. Ker do danes ni bilo interesa za gradnjo tržnice, so na občini sklenili v prostorski načrt vnesti spremembo, ki bo potencialnemu investitorju na tem območju dovoljevala tudi gradnjo trgovskega objekta.

Na območju samega športnega centra pa bi ob potrditvi predlaganih sprememb bila dovoljena tudi gradnja plezalnega centra. Ta bi smel v višino meriti do 20 metrov oziroma nekoliko več kot drugi tamkajšnji objekti.

Zemljišča za širitev vrtca in šole

V četrtni skupnosti Trnovo bi občina rada spremenila namembnost manjšega zemljišča med Vrtcem Trnovo in KUD Franceta Prešerna iz območja za kulturo za potrebe širitve vrtca. Slednji ima namreč trenutno premalo zunanjih površin, ki bi jih občina lahko razširila na omenjeno parcelo. Občina bi spremenila tudi namembnost zemljišč ob Koseskega ulici za potrebe Osnovne šole Kolezija. Šola ima na obstoječi lokaciji prostorsko stisko in nima prostorskih možnosti za širitev na bližnjih zemljiščih.