Vodstvo Modre zavarovalnice je predlagalo, da se od bilančnega dobička za lani večina ali 11,20 milijona evrov razporedi v druge rezerve iz dobička, preostanek pa ostane nerazporejen. A njen edini delničar, Kapitalska družba, je določila, da se bo o morebitni delitvi 5,89 milijona evrov za dividende odločalo na naslednji skupščini po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za izplačilo dividende.

Skupščina se je seznanila letnim poročilom Modre zavarovalnice za lani in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Upravi in nadzornemu svetu za lani podelila razrešnico ter potrdila predlagane spremembe statuta zavarovalnice, ki so posledica spremenjenega zakona o gospodarskih družbah, so po skupščini sporočili iz družbe.

Modra zavarovalnica lani s 4 milijoni evrov dobička

Modra zavarovalnica je poslovno leto 2020, zaznamovano s pandemijo in neobičajnimi nihaji na kapitalskih trgih, končala z dobičkom v višini štiri milijone evrov. Vsi pokojninski skladi so dosegli pozitivne letne donosnosti. Vrednost sredstev v upravljanju je konec leta 2020 dosegla več kot 1,8 milijarde evrov. V vzajemnih pokojninskih skladih je bilo zbranih 1,27 milijarde evrov, v kritnih skladih za izplačevanje rent 266 milijonov evrov, lastna sredstva Modre pa so predstavljala 307 milijonov evrov.

Predsednik uprave Modre zavarovalnice Borut Jamnik je poudaril, da v zahtevnih okoliščinah uspešno sledijo viziji gradnika dodatne socialne varnosti posameznika in ohranjamo primat na trgu dodatnih pokojninskih zavarovanj. »Stalna rast premij in sredstev v upravljanju ter zadovoljne in zveste stranke so ključni pokazatelji našega dela. Finančna moč, varnost prihrankov in kompetentna ekipa pa so naše pomembne konkurenčne prednosti,« je poudaril.