V okviru nacionalne Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2020 JSS so vprašali 430 organizacij javnega in storitvenega sektorja o njihovem odnosu do učinkovite rabe energije in kako dejansko ravnajo z energijo.

Pet segmentov in dve skupini

Na podlagi razlik v odnosu do učinkovite rabe energije in varovanja okolja ter dejanskih aktivnosti, povezanih z rabo energije, so organizacije javnega in storitvenega sektorja razdelili na pet segmentov: aktivni, motivirani, inertni, pasivni in nezainteresirani. Vseh pet segmentov so razvrstili v dve skupini: ozaveščenih, ki vključuje aktivne, motivirane in inertne organizacije, in neozaveščenih, ki vključuje pasivne in nezainteresirane organizacije.

Rezultati Raziskave REUS 2020 JSS kažejo, da se skoraj polovica organizacij javnega in storitvenega sektorja uvršča v segment nezainteresiranih (44 odstotkov), sledijo segmenti inertnih (17 odstotkov), pasivnih (17 odstotkov) in motiviranih (15 odstotkov). Najmanjši delež organizacij je v segmentu aktivnih (7 odstotkov). To pomeni, da se tri od petih organizacij (39 odstotkov) javnega in storitvenega sektorja uvrščajo v skupino ozaveščenih (aktivni, motivirani in inertni), dve od petih (61 odstotkov) pa sodita v skupino neozaveščenih (pasivni in nezainteresirani).

Potencial za izboljšanje ozaveščenosti glede okolja in energetske učinkovitosti ter dejanskega uresničevanja energetske učinkovitosti v praksi obstaja v segmentih inertnih, pasivnih in nezainteresiranih organizacij. To pomeni, da v skoraj štirih od petih organizacij (78 odstotkov) obstaja tudi potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti oziroma za zmanjšanje porabe energije v njihovih poslovnih prostorih.

Opis segmentov

Na podlagi 31 trditev, odgovorov in značilnosti so 430 anketiranih podjetij in javnih organizacij razvrstili v pet skupin glede na njihov odnos do učinkovite rabe energije in varovanja okolja ter dejanske aktivnosti, povezane z učinkovito rabo energije.

V organizacijah, uvrščenih v segment aktivnih, obstajata visoka stopnja ozaveščenosti glede učinkovite rabe energije in visoka stopnja motivacije, da uresničujejo ukrepe za učinkovito rabo energije tudi v praksi. Zelo dobro so seznanjene s porabo energije v svoji poslovni enoti in z možnostmi dodatnih prihrankov ter so aktivne pri optimizaciji tehnologije rabe energije. Segment aktivnih je najmanjši in vključuje 7 odstotkov vseh poslovnih enot.

V organizacijah, uvrščenih v segment motiviranih, obstajata visoka stopnja ozaveščenosti glede učinkovite rabe energije in visoka stopnja motivacije, da uresničijo ukrepe učinkovite rabe energije tudi v praksi. Dobro so seznanjene s porabo energije v svojih poslovnih enotah in z možnostmi dodatnih prihrankov. Aktivne so pri izvajanju ukrepov, informiranju in izobraževanju zaposlenih. V nasprotju z aktivnimi ne vlagajo dovolj sredstev v tehnološke izboljšave na področju rabe energije. Segment motiviranih zajema 15 odstotkov vseh poslovnih enot.

Organizacije v segmentu inertnih se zavedajo pomembnosti učinkovite rabe energije, vendar v praksi niso dovolj dejavne. Segment inertnih vključuje 17 odstotkov vseh poslovnih enot.

V organizacijah v segmentu pasivnih sta stopnja ozaveščenosti in stopnja motivacije za učinkovito rabo energije nižji kot v segmentih aktivnih ali motiviranih. Pri optimizaciji tehnologije rabe energije te organizacije izpolnjujejo le minimalne kriterije. Nimajo jasno opredeljenih ukrepov in ne izobražujejo svojih zaposlenih v smeri učinkovitega ravnanja z energijo. Segment pasivnih vključuje 17 odstotkov vseh poslovnih enot.

Organizacije v segmentu nezainteresiranih so najmanj ozaveščene in najmanj motivirane za učinkovito rabo energije. Slabo poznajo porabo energije v svoji poslovni enoti in so med vsemi segmenti najmanj aktivne pri ravnanju in izboljšanju tehnologije rabe energije. Segment nezainteresiranih je daleč največji in vključuje kar 44 odstotkov poslovnih enot.

Ugotovitev

Pri svojem deklarativnem odnosu do okolja in učinkovite rabe energije so tri od petih organizacij javnega in storitvenega sektorja slabo ozaveščene in slabo motivirane za energetsko učinkovito ravnanje z energijo. V štirih od petih organizacij obstaja potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Vir: Informa Echo, www.reus.si