Črnomelj se v pisnih virih omenja že leta 1228 kot »locus«, kraj brez posebnega pravnega statusa. Pred desetimi leti pa je črnomaljski zgodovinar Janez Weiss v arhivu nemškega viteškega reda v Berlinu odkril dva prepisa dotlej še nepoznanih listin iz leta 1251. »Na eni od njiju, ki je bila izdana 2. decembra 1251, je med pričami nekega pravnega posla zapisan Friderik Iudex De Tzerneml, torej Friderik, trški sodnik iz Črnomlja, kar bi lahko danes primerjali s funkcijo župana. To pomeni, da je imel Črnomelj že leta 1251 oziroma najverjetneje že prej status trga,« pojasnjuje Weiss.

»Črnomelj je tako najstarejša naselbina urbanega značaja južno od Gorjancev in si podaja roko s pramaterjo dolenjskih in belokranjskih mest, Kostanjevico na Krki, ki pa je seveda še starejša,« dodaja.

Bela krajina sicer stopi v pisne vire z oktobrom 1228. Kot pravi Weiss, skozi 13. stoletje na ozemlju današnje Bele krajine opažamo oblikovanje temeljnih prvin fevdalne krajine, tako zemljiških gospostev kot tudi srednjeveške cerkve in zgodnjih urbanih naselbin. Do začetka 14. stoletja nastanejo osrednja gospostva Bele krajine, poleg Črnomlja se kot »Novi trg« oblikuje tudi današnja Metlika. Pražupnija Črnomelj je imela že v 13. stoletju štiri podružnice, ki se v listini iz leta 1228 v nekoliko pesniškem jeziku imenujejo »zveste hčerke«. Ena izmed teh je najverjetneje tudi cerkev Sv. Križa na Vinici, kjer so te dni izdali tudi obsežno monografijo ob 750-letnici župnije, ki so jo sicer praznovali leta 2018.

Kot pravi Weiss, ki je tudi soavtor omenjene monografije, je današnja Vinica naslednica poznosrednjeveškega trga, toda ob tem ne smemo pozabiti na izjemno zanimivo prazgodovinsko, starejše- in mlajšeželeznodobno sliko Vinice. »Gre za arheološko izjemno zanimiv prostor, z dokazano poselitvijo tudi v rimski dobi, ki se nato nekako nadaljuje v srednji vek.«

Nova izjemna odkritja v arhivih

Weiss ob tem kot posebno kvaliteto nove raziskave o Vinici in njeni župniji izpostavlja uporabo do zdaj nepoznanih virov iz dunajskega arhiva nemškega viteškega reda, ki ponuja zelo podrobno sliko v gospodarstvo in življenje župnije in s tem tudi Vinice. Tako so prvič objavili urbar Vinice iz leta 1570, prišli do inventarja bivališča samega duhovnika iz tistega časa, odkrili tudi bogate inventarje cerkva. »In, kar je še posebej dragoceno, dobili smo sezname knjig, ki govorijo o prisotnosti ne samo bogoslužne oziroma liturgične literature, temveč tudi širše. Izjemna najdba pa je bila omemba kosezov v vasi Preloka blizu Vinice, kjer imamo prvič, kolikor mi je znano, omenjene tudi dolžnosti koseza. Torej je ta študij župnije pripeljal do vrste zanimivih, specifičnih odkritij.«

Občina Črnomelj ob 770. obletnici mesta pripravlja še vrsto dogodkov in aktivnosti, med drugim tudi prenovo grba občine. Trenutni grb je nastal leta 1992. Po Weissovih besedah na občino že leta prihajajo priporočila stroke, da bi bilo treba grb in zastavo občine uskladiti z modernimi heraldičnimi pravili in smernicami ter ju poenotiti s preostalo Slovenijo. Kot poudarja, projekt ne terja večjih finančnih izdatkov in tudi sama zamenjava bo potekala postopoma.

Prenovljeni grb bližje srednjeveški podobi

Oblikovanje grba so zaupali akademskemu slikarju in oblikovalcu Žigi Okornu. »Novi grb se bo najbolj približal najstarejšemu pečatu mesta Črnomelj iz leta 1587. Iz sedanjega, zelo kvadratnega dizajna se tako vračamo k pravilnejši srednjeveški interpretaciji tega znaka. Črno-rdeča barva pa je spomin, da je bilo mesto Črnomelj dom rodbine gospodov Črnomaljskih, ene bolj imenitnih kranjskih plemiških rodbin, ki je izumrla leta 1677,« je razložil zgodovinar Janez Weiss.

Kot poudarja župan Andrej Kavšek, je prenova grba posledica priporočil heraldične stroke in ne zgolj želje, da se grb modernizira. »770 let Črnomlja smo videli kot smiselno priložnost, da to spremembo tudi izpeljemo. Vrsta slovenskih mest je grbe že modernizirala, bližnja Metlika že leta 2005. Zavedamo se vsega, kar prenova potegne za seboj, zato bo potekala postopoma,« pravi. Odlok o grbu in zastavi bo tako v javni obravnavi do 11. maja.