Ker moralne drže (opravičilo, izstop, odstop ipd.) pri nas ni, je že v naslednjem paketu treba sprejeti predpis, ki prepoveduje laganje, kršitve pa sankcionirati. Vse osebe, ki javno širijo laži, je treba kaznovati z globami, tako kot so kaznovani državljani za kršitve predpisov, ki so jih sprejele oblasti med epidemijo. Za oblast sprejetje odloka ne bo problem, saj trdi, da nikoli ne laže. Samo uradna preveritev bo.

Predlagam vsebino, ki jo je treba spremeniti v člene in sprejeti po predpisanih hitrih postopkih.

Predpis (odlok, uredba, zakon) naj se glasi na prepoved laganja.

Ta predpis se uporablja izključno za uradne osebe, politike, funkcionarje in člane organov, organizacij in komisij, ki izvajajo naloge države ali samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb, ter za člane organov političnih strank. Enak status imajo tudi člani strokovnih komisij in pogodbeni sodelavci, imenovani s strani države. Oziroma skrajšano, vsi, ki prejemajo kakršna koli plačila iz proračuna države.

Laž je vsaka javnosti dosegljiva zavestno neresnična izjava z namenom zavajanja v zmoto ali prikrivanja, ki je posredovana javnosti v govorni ali pisni obliki oziroma preko družbenih omrežij in spletnih aplikacij, ne glede na pozitivne ali negativne posledice. Laž je laž.

Na Policijski upravi se ustanovi Urad za laži (Urad). Uprava Policije organizira in nudi Uradu administrativno in drugo strokovno pomoč. Urad ima, glede na število prijav laži, ustrezno število članov, ki so vsaka štiri leta izžrebani na javnem žrebanju izmed aktivnih policistov, ki na Policiji nimajo nobenih vodstvenih položajev. Pri svojem delu ima Urad enaka pooblastila preiskovanja in zbiranja dokazov kot NPU. Urad nima vodje. O vsaki zadevi odločijo najmanj trije člani Urada.

Laž lahko prijavi Uradu vsak državljan, pri čemer navede, kdo, kdaj in kje se je zlagal, in to utemelji z dokazi. Prijava se pošlje tudi STA, ki jo posreduje vsem medijem. Prijava brez dokazov se zavrže.

Urad je tudi prekrškovni organ. Urad mora preveriti vse predložene dokaze in jih primerjati z resničnimi dejstvi. Zoper vse dokazane laži se ukrepa z izdajo plačilnega naloga, za vsako laž posebej. Če ima laž tudi znake kaznivega dejanja, mora Urad o teh dejstvih obvestiti pristojno tožilstvo. Zaposlenim v Uradu pripada sorazmeren del pravnomočno izterjanih glob.

STA kot neodvisni organ vodi in objavlja evidenco prijav laži, rezultate preverjanja na Uradu in morebitne globe ali druge postopke. Prijavitelj kontrolira na STA, ali je prijava prispela in ali postopek poteka.

V postopku ugotavljanja in kaznovanja laži ni izjem. Če isto laž širi več posameznikov, se globa izreče zoper vsakega posameznika in za vsako laž posebej. Navajanje, da gre za citat, se upošteva šele, ko STA objavi prijavljeno laž.

Globe za kršitve tega predpisa se izrekajo v višini od 400 do 10.000 evrov, odvisno od laži in položaja lažnivca. Izvajanje tega predpisa poleg STA nadzorujejo po potrebi tudi znanstveno-strokovne institucije v okviru svojih strokovnih področij.

Ta predpis stopi v veljavo z dnem sprejetja. Uporablja se in velja kot družbeni korektiv za laži predstavnikov države ali političnih strank, dokler kršitelji ne bodo spoznali, kaj je moralna drža v normalni družbi.

To pisanje je namenjeno kot opozorilo na moralno držo in na možno obravnavo laži. Če bi se kaj v naši družbi zgodilo v tej smeri, bi bil to čudež. V čudeže pa ne verjamem, morda vi?

Tomaž Šumi, Lesce