Skupščina družbe KD Group bo 9. junija odločala o predlogu, da družba od nekaj manj kot 37 milijonov evrov bilančnega dobička za dividende nameni 24,8 milijona evrov oziroma 11,50 evra bruto na delnico. Kot je razvidno iz sklica, danes objavljenega v časniku Dnevnik in na spletni strani Ljubljanske borze, bi preostanek bilančnega dobička v višini 12,2 milijona evrov ostal nerazporejen kot preneseni dobiček, o njegovi uporabi bi odločili v naslednjih poslovnih letih.

Skupščina bi članom upravnega odbora Aleksandru Sekavčniku, Tomažu Butini, Aljoši Tomažu in Katarini Valentinčič Istenič podelila nov štiriletni mandat, ki bi začel teči 18. novembra letos. Upravni odbor bi po predlogu pooblastili za nakup lastnih delnic, saj obstoječe pooblastilo poteče 28. avgusta. Upravni odbor skupščini predlaga podelitev pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic izven organiziranega trga ob izključeni prednostni pravici delničarjev.

»Razlog podelitve takšnega pooblastila je dati upravnemu odboru možnost hitrega in fleksibilnega odzivanja na tržne razmere na delniških trgih in ukrepanja glede na namene za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic,« so zapisali v obrazložitvi predloga sklepa. Po zakonu skupni obseg lastnih delnic ne sme presegati 10 odstotkov vseh delnic družbe. Pooblastilo bi veljalo 36 mesecev od dneva sprejema sklepa na skupščini. Skupščina bi po predlogu članom upravnega odbora družbe tudi podelila razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.