Gre za nedovoljeno novogradnjo in za »rekonstrukcijo« obstoječega objekta v krajinskem parku, vsem ogorčenim sprehajalcem (ki jih je veliko) na očeh, mestnim, državnim gradbenim, kulturnovarstvenim in naravovarstvenim inšpektorjem pa zdaj tudi.

Sploh ne drži, kar naj bi pred časom »potrdili na Mestni občini Ljubljana in pri upravljalcu parka Javnem podjetju Voka Snaga, da gre za zakonito gradnjo večstanovanjskega in pripadajočih objektov« – če so to res trdili.

Za »vzdrževalna dela«, kar naj bi predstavljalo obnovo objekta, investitor ne potrebuje gradbenega dovoljenja in s tem uradnih načrtov, vendar sedaj izvaja dela postavitve konstrukcijskih elementov in drugega, ali »na pamet«? Ali na podlagi »nezakonitih načrtov« projektanta in izvajalca, ki sta s tem kršila zakone, po nareku investitorja? Kdo bo ukrepal proti njima? Investitor ne bo, drugih ukrepov pa ni mogoče pričakovati. Odvzem licenc?

»Novogradnje« na tej lokaciji niso dovoljene. Niti stavbe niti »gradbeno-inženirski objekti« (ceste in podobno). Nerazumljivo je, kako je mogoče, da naj bi Zavod za varstvo kulturne dediščine izdajal soglasje za novogradnjo, saj tudi varovalni odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Ur. l., št. 78/2015) novogradenj na lokaciji ne dovoljuje.

Nadzor nad izvajanjem odloka (36. člen) opravljajo pristojni inšpektorji v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, in drugimi predpisi. Rekonstrukcija objekta prav tako zahteva načrtovanje in izdano gradbeno dovoljenje.

OPN MOL – ID, ki je veljavni prostorski akt občine za urejanje obravnavane lokacije, določa urbanistične pogoje: v obstoječih objektih so dopustne samo dejavnosti za potrebe Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječih objektov sta dopustni samo v primeru, da se objekti po posegu namenijo za izvajanje dejavnosti Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (informacijska točka/pisarna, prostor za razstave in predavanja ipd.).

V krajinskem parku ni dovoljeno (10. člen odloka o KP TRŠ, 2. odstavek) po 3. točki izvajati posegov, dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko spremenila za krajinski park značilne krajinske strukture; po 16. točki graditi novih gozdnih prometnic, razen če rekonstrukcija obstoječih gozdnih prometnic ni izvedljiva in za namene izkoriščanja gozda ni mogoče urediti pripravljenih gozdnih vlak, v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove, ter s predhodnim soglasjem ZRSVN; po 22. točki graditi, postavljati ali urejati novih objektov, razen na obstoječih stavbnih zemljiščih v skladu z veljavnim prostorskim aktom v času uveljavitve tega odloka in na novih stavbnih zemljiščih, določenih v novih prostorskih aktih, za namene varstva, upravljanja, obiskovanja in doživljanja krajinskega parka ter za namene urejanja naravnega spomenika Tivoli v skladu s cilji krajinskega parka, vse podrobno opredeljeno v načrtu upravljanja.

Torej na tej lokaciji ne novogradnje ne rekonstrukcije brez ustreznega namena niso dovoljene.

Martina Lipnik, u. d. i. a., Ljubljana