Dobiček družbe SDH pred obdavčitvijo je lani znašal 26,6 milijona evrov, načrtovanih pa je bilo 39,9 milijona evrov. Zaradi omejitev nadzornih institucij je družbi SDH izpadel načrtovani dividendni prihodek v višini dobrih 19 milijonov evrov, so zapisali v poročilu, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze.

SDH je po izbruhu epidemije še okrepil upravljavske aktivnosti pri najpomembnejših družbah portfelja in, kot so zapisali, dlje časa pozorno spremljal družbe, ki so del kritične infrastrukture države, predvsem v sektorju energetike in prometa.

SDH na nivoju celotnega portfelja v letu 2020 pričakuje dobičkonosno poslovanje. Ocene poslovanja družb iz portfelja v upravljanju kažejo, da bo čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) portfelja v letu 2020 predvidoma dosegla 4,3 odstotka, kar je za 1,6 odstotne točke manj od načrtov. Kot so izpostavili, je to rezultat brez upoštevanja enkratnega učinka slabitev naložb pri HSE zaradi Termoelektrarne Šoštanj (Teš) ter tudi enkratnih pozitivnih učinkov pri NLB zaradi prevzema Komercijalne banke Beograd. Ob upoštevanju omenjenih postavk je ocena čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala portfelja za lani 2,2-odstotna.

Glede na napovedi urada za makroekonomske analize in razvoj o gospodarski rasti v Sloveniji rezultati portfelja kažejo relativno uspešno poslovanje družb v upravljanju SDH v danih okoliščinah kljub ocenjenemu upadu kazalnika ROE. Na znižanje kazalnika negativno vplivajo tudi nekatere regulatorne spremembe, npr. spremembe akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, so navedli na SDH.

Najbolj prizadete družbe iz turistične in igralniške panoge

Učinek krize zaradi covida-19 se različno odraža v poslovanju posameznih družb. V upravljavskem portfelju so bile najbolj prizadete družbe iz turistične in igralniške panoge, proizvodne družbe in družbe iz panoge prometa, najmanj negativno pa je kriza vplivala na farmacijo in telekomunikacijsko dejavnost.

Država in SDH sta v letu 2020 za predlansko poslovno leto skupaj prejela dividende v višini 85,9 milijona evrov (od tega zneska je SDH prejel 23,2 milijona evrov dividend). Nižji znesek od ciljne vrednosti, ki je bila pri 142,4 milijona evrov, je po pojasnilih SDH posledica zaostrenih pogojev poslovanja, ki so se odrazili v slabših rezultatih poslovanja nekaterih družb v letu 2020 in poslabšanju njihovega finančnega položaja.

Ključni razlog za nižje izplačilo dividend je posledica omejitev, ki so jih v zvezi z izplačili dividend bank in zavarovalnic v letu 2020 uvedle nadzorne institucije.