V razpisni dokumentaciji, ki detajlno povzema projekt Kombinata, d. o. o., je navedeno, da variantne ponudbe niso dovoljene; da se ponudba izloči kot nedopustna, če je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila; ponudnik mora predložiti 50.000 (petdeset tisoč) evrov finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. Žirija za ovrednotenje ponudb ni navedena.

Specifikacija razpisne dokumentacije in projekta Kombinata, d. o. o., se razlikuje le v opustitvi prezentacije arheoloških izkopanin mestnih vrat, barbakana in dela obzidja in situ, ker je menda tako zapisano v pogojih Zavoda za varstvo kulturne dediščine (!?). Ne gre torej za nov projekt, temveč za dopolnitev starega projekta Kombinata, ki se vleče vse od leta 2008.

Še vedno traja sodni postopek o lastništvu zemljišča, v katerega posega projekt MOL. Okoljevarstveno soglasje (Arso) ni bilo pridobljeno. Prometna problematika, ki bi morala biti razrešena na ravni občinskega prostorskega načrta (OPN MOL), ki je veljal do leta 2010, ni bila nikoli okoljsko preverjena v skladu z direktivami EU (Martina Lipnik). Arheološke raziskave nekdanjega frančiškanskega samostana niso zaključene. Tudi geološko-hidrološke študije podzemnih voda v neposredni bližini grajskega hriba, ki so nekoč polnile obrambni jarek, niso končane.

Zaradi nerešenega lastništva zemljišča, neizdanega okoljevarstvenega soglasja, nerešene prometne problematike in nedokončanih raziskav, in da se s projektom ne odlaša, sva predlagala, da se projekt izvede etapno. V prvi etapi je zajeta posodobitev tržnice brez garaž, ki jih tržnica ne potrebuje, ter izvedba prezentacije Barbakana, Mestnih vrat in srednjeveškega obzidja vključno z obrambnim muzejem in situ. Za oba projekta lastništvo zemljišča in okoljevarstveno soglasje ni sporno.

Posega Mahrove hiše preko srednjeveškega obzidja na območje Stare Ljubljane ZVKDS ne bi smel odobriti. Statično sanirana Mahrova hiša v kleti in prizemlju je primerna za dejavnost pokrite tržnice. 170 let stara zgradba z bogato zgodovino (tu je delal tudi naš največji pesnik France Prešeren) je primerna za muzej. Predlog prve etape projekta, posodobitev tržnice, podpira civilna iniciativa Tržnice ne damo, MOL pa o predlogu molči.

Garaža pod tržnico bi se lahko gradila po tem, ko se rešijo vsa sporna vprašanja. Ker pa gre za občinski denar vseh občanov, bi bila dobrodošla primerjava gradbenih stroškov: za 340 parkirnih prostorov v podzemni garaži, ki posega 40 metrov v globino daleč pod površino Ljubljanice, bi bilo potrebnih 9,3 milijona evrov (v primerjavi z garažo pod Kongresnim trgom – 27.361 evrov za parkirni prostor) ali 5,95 milijona (v primerjavi z gradnjo garaž v grajskem hribu v Salzburgu 17.500 evrov/parkirni prostor).

Zaradi nesprejemljivih razpisnih pogojev, da »se ponudba izloči kot nedopustna, če ponudnik samovoljno spremeni naročnikovo specifikacijo naročila« (dokončanje projekta Kombinata, d .o. o., in ne iskanje optimalnih rešitev), pa tudi zaradi nenormalne zahteve vplačila 50.000 evrov finančnega zavarovanja, brez imenovanja žirije za izbor novega projektanta, ne bova kandidirala, čeprav se s problematiko tržnice in predstavitve arheološke dediščine ukvarjava že od decembra 2009.

Članek z dne 15. 3. preseneča tudi z navedbo plačila Kombinatu, d. o. o. – 1.500.000 evrov, vključno s plačilom za plagiat najinega predloga srednjeveškega muzeja in prezentacijo Barbakana ter prestavitvijo rampe s Krekovega trga. Za letošnje leto pa je MOL za projekt pripravila nadaljnjih 1.500.000 evrov občinskega denarja. Astronomske vsote za projektno dokumentacijo presegajo poklicno prakso doma in tudi v tujini.

Milan Kovač, u. d. i. a., Ljubljana Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana