Sporazum o skupnem upravljanju Blejskega jezera sta včeraj na Bledu podpisala blejski župan Janez Fajfar in minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Pomemben del sporazuma je tudi načrt aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost jezerske vode, ki so ga pripravili na ministrstvu v sodelovanju z občino in širšo lokalno skupnostjo. Stanje blejskega jezera je namreč po besedah Špele Remec Rekar iz Arso, ki skrbi za monitoring, zgolj zadovoljivo in ne dobro. Letošnje cvetenje, ki vodno gladino obarva rdeče, je bilo sicer manj obsežno od lanskega, vendar pa si po lanski precejšnji obremenitvi s hranili jezero še ni povsem opomoglo. »Jezero je zrcalo početja vseh nas,« opozarja Remec-Rekarjeva, ki ne želi izpostavljati nobenega od onesnaževalcev tega prepoznavnega simbola Slovenije.

Jasno razdeljene naloge

Blejski župan Janez Fajfar je sporazuma vesel, saj skupaj z načrtom aktivnosti pomeni ključni korak k postopnemu zagotavljanju boljše kakovosti vode. »Občina Bled se z različnimi ukrepi že vrsto let trudi, da bi obremenitve jezera zmanjšala, vendar pristojnosti in sredstva, ki jih imamo na voljo, presegajo lokalno skupnost. Zelo sem vesel, da ministrstvo za okolje in prostor razume stanje in da bo delo v prihodnje potekalo z roko v roki,« poudarja.

Plod sodelovanja je po besedah ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka tudi pravkar ustanovljena delovna skupina, ki se bo ob jasni razdelitvi nalog iz sporazuma in načrta lahko takoj odzvala na dogajanje, povezano z Blejskim jezerom. Vsekakor pa bi bilo po besedah podpisnikov podobno sodelovanje treba vzpostaviti še z ministrstvom za kmetijstvo in njegovimi organi, saj sodita ribištvo in kmetijstvo v njegov resor.

Ministrstvu sporazum oziroma priloženi načrt nalaga pregled in morebitno spreminjanje predpisov, povezanih z Blejskim jezerom, pa tudi pripravo novih uredb, na primer uredbe o varstvenem območju površinske vode za Blejsko jezero. Naloge direkcije za vode so povezane s sanacijskima napravama Blejskega jezera, to sta dovod vode iz potoka Radovna in hidravlična natega, ki skrbi, da voda iz jezera tudi odteka. Arso bo še naprej izvajal monitoring vode v jezeru in poročal o njeni kakovosti ter opozarjal na morebitna večja odstopanja, nadzor bo opravljal inšpektorat za okolje.

Strogo omejevanje gnojenja

Občina Bled je v zadnjih letih na tem področju postorila veliko, pa tudi načrtov ima precej, pravi župan. »Potekajo številni projekti obnove in gradnje kanalizacijskih sistemov, v tem trenutku je priključenost objektov na kanalizacijski sistem na območju jezera 97-odstotna. Po veljavni zakonodaji je urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v pristojnosti občine. S tem namenom v občini že več let poteka nadgradnja ločenega kanalizacijskega sistema. Cilj je zgraditev fekalnega kanalizacijskega sistema na območju strnjene poselitve jezerske sklede, ločevanje fekalnih in meteornih voda ter odvod vseh odpadnih voda na centralno čistilno napravo Bled,« opisuje župan.

»Občina si prav tako prizadeva za omejevanje gnojenja v pojezerju oziroma časovno omejeno gnojenje in ima tako eno najbolj strogih ureditev v Sloveniji. Izvedla je tudi številne ukrepe za zmanjšanje prometa na območju Blejskega jezera in umik parkirišč iz neposredne bližine jezera. Dobro razvita pa je tudi mehka mobilnost, ki jo Bled ves čas nadgrajuje,« našteva župan.