Prvopodpisani pod predlog sprememb poslovnika je vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović. Poslanske skupine predlagajo obravnavo predloga po skrajšanem postopku. Cilj predloga je po navedbah predlagateljic poslancem v izjemnih "covid-19 okoliščinah" omogočiti izpolnjevanje njihovih pravic in dolžnosti. Omogočiti izvedbo tajnega glasovanja na daljavo bi po njihovem mnenju pomenilo tudi dosledno uresničevanje 43. člena ustave, po katerem ima vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, pravico voliti in biti voljen.

V primeru razglašene epidemije nalezljive bolezni pa bo lahko predsednik DZ po predlogu sklical sejo na daljavo tudi za sprejetje odločitev, ki niso nujne, kar bo omogočilo sklic rednih sej DZ na daljavo.

V primeru tajnega glasovanja na daljavo v predlogu določajo, da lahko poslanci na podlagi njihove izrecne zahteve tajno glasovanje v primeru seje, ki poteka na daljavo, opravijo na domu ali na drugem dogovorjenem mestu na območju Slovenije. Poslancem, ki glasujejo na sedežu DZ, se po predlogu poleg glasovnice izročijo tudi pisemske ovojnice, ki morajo biti enake velikosti, oblike in barve ter overjene s pečatom DZ. Poslance, ki tajno glasujejo zunaj sedeža DZ, obišče volilna komisija, ki jo sestavljajo trije poslanci DZ, pri čemer mora biti vsaj en član komisije poslanec opozicijske poslanske skupine.

Volilno komisijo, ki izvaja tajno glasovanje zunaj sedeža DZ, po predlogu sprememb izvoli DZ na predlog predsedujočega ob izvolitvi komisije, ki vodi tajno glasovanje na sedežu DZ. Ob izvedbi tajnega glasovanja na daljavo je v primeru razglašene epidemije možna prisotnost in sodelovanje predstavnika Nacionalnega inštituta za javno zdravje, katerega naloga je, da poskrbi, da so ob izvedbi tajnega glasovanja na daljavo ustrezno upoštevani vsi zaščitni ukrepi in da je uporabljena vsa zaščitna oprema. Komisija poslancu na njegovem domu ali na drugem dogovorjenem mestu izroči glasovnico skupaj s pisemsko ovojnico, prejem poslanec potrdi z vpisom v volilni imenik. Glasovnice in pisemske ovojnice so identične tistim, ki se izročajo poslancem, ki tajno glasujejo na sedežu DZ, saj se s tem želi zagotoviti popolna tajnost volitev. Poslanec glasovnico izpolni osebno in v zasebnosti, izpolnjeno glasovnico vloži v prejeto pisemsko ovojnico, ki jo po zaprtju vloži v glasovalno skrinjico, določa predlog.

Za sprejem sprememb je potrebna dvotretjinska večina v DZ, ki pa sodeč po dosedanjih stališčih poslanskih skupin ni zagotovljena.

Do razprave o spremembah poslovnika je prišlo ob predlogu konstruktivne nezaupnice, o kateri se glasuje tajno, sedaj pa poslovnik omogoča le javno glasovanje na daljavo. Zaradi okužbe s koronavirusom ali samoizolacije je nekaj poslancev odsotnih.