Inovativnost je eden najpomembnejših gradnikov gospodarstva. To področje strokovno in vsebinsko odločno podpira ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vključno z resornim direktoratom za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo. Ključni deležnik pri sooblikovanju in koordiniranju inovacijskega ekosistema, ki deluje v podporo podjetjem na področju inovativnosti in podjetništva, je javna agencija Spirit Slovenija. Delovanje teh deležnikov je tesno povezano z evropskimi institucijami na tem področju – evropskim svetom za inovacije ter inovacijske ekosisteme in evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo. V agenciji se trudimo, da bi v ta ekosistem vključili čim širši spekter deležnikov, ki bi spodbudili pot inovacij v širše slovensko, evropsko in svetovno okolje z neposrednim vplivom na gospodarstvo in dodano vrednost.

Okrepiti inovacijsko dejavnost na vseh ravneh

Slovenija kljub možnostim za izboljšave predstavlja privlačno in spodbudno okolje za razvoj prebojnih inovacij na mednarodni ravni. Po nekaterih podatkih je delež inovacijsko aktivnih podjetij v Sloveniji med 30 in 40 odstotki, država pa si prizadeva z različnimi pristopi te številke izboljšati. Zato bo treba povečati delež inovacijskih podjetij v industriji in izbranih storitvenih dejavnostih, okrepiti inovacijsko dejavnost v MSP in aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnega, podjetniškega in inovativnega razmišljanja že pri mladih. Opažamo, da bi lahko v izobraževalni sistem vključili sistematične pristope nenehnega razvoja in inovacij, saj bi le na tak način zagotovili kontinuirano pot do izboljšav.

Pomembna vloga subjektov inovativnega okolja

V procesu spodbujanja inovativnosti in podjetništva pri različnih ciljnih skupinah imajo veliko vlogo tako imenovani subjekti inovativnega okolja (SIO). Večinoma so to podjetniški in univerzitetni inkubatorji ter tehnološki parki in sorodne organizacije, ki spodbujajo nastajanje novih podjetij. Spirit Slovenija in Slovenski podjetniški sklad dejavno spodbujata nastajanje inovativnih zagonskih podjetij v Sloveniji in razvoj inovativnega podjetništva v vseh regijah. Agencija z javnim razpisom sofinancira aktivnosti SIO, ki inovativnim potencialnim podjetnikom, novim in obstoječim startupom ter hitro rastočim scaleup podjetjem s potencialom globalne rasti zagotavljajo brezplačno podporo za uresničitev njihovih podjetniških ambicij.

Brezplačne storitve za uporabnike

SIO s svojimi storitvami pripomorejo k visoki stopnji preživetja novonastalih podjetij, spodbujajo rast in razvoj ter krepijo sposobnosti podjetij za ustvarjanje novih delovnih mest in visoke dodane vrednosti. V obdobju od leta 2020 do 2022 Spirit Slovenija sofinancira izvajanje aktivnosti dvajsetih SIO, ki so razpršeni po vsej Sloveniji. Njihove ključne storitve so informiranje in izvajanje promocijskih in tematskih delavnic ter promocijskih programov in tekmovanj za najboljše poslovne ideje, presoja podjetniških idej in diagnostika podjetij, mentoriranje in svetovanje, krepitev podjetniške skupnosti in druge sorodne dejavnosti.

Projekt izvedbe programa inovacijske dejavnosti

Država si bo prizadevala podporno okolje za spodbujanje podjetništva in inovativnosti še bolj okrepiti. Ključne aktivnosti prej omenjenih deležnikov bodo v prihodnjih letih usmerjene v sistemsko izboljšanje učinkovitosti in usklajenosti upravljanja področja raziskav, razvoja in inovacij. To bo podprto s konkretnimi ukrepi za okrepitev javnofinančnih naložb v znanje in znanost ter inovativnost, predvsem prek skupnih raziskovalno-inovacijskih projektov, v okviru katerih bodo sredstva usmerjena na tista področja, ki potrebujejo dodatno podporo, pa tudi v področja večje odpornosti, zelenega prehoda in digitalizacije. Vse z jasno vizijo izboljševanja in krepitve slovenskega gospodarstva.