Kot je zapisano v uvodu protokola, neposredni odvzem otroka v postopku izvršbe pomeni hud in boleč poseg v otrokovo življenje, zato ga je treba izpeljati humano in z največjo mero občutljivosti. Izpelje se ga le v primeru, če izvršba sodne odločbe z izrekanjem denarnih kazni ni uspešna in le v posebej utemeljenih primerih takoj, še preden se uporabi milejši ukrep.

Preprečiti je treba travmatizacijo

Odvzem otroka mora biti izpeljan strokovno, odgovorno in z vso skrbnostjo ter subtilnim pristopom vseh udeleženih. Vsi udeleženci so dolžni po predhodni ugotovitvi vseh okoliščin in izdelavi ocene tveganja natančno izdelati načrt izvedbe odvzema ter opredeliti vlogo in postopanje vseh udeležencev iz različnih institucij v posameznih stopnjah na način, da bodo posamezna dejanja kar najmanj obremenjujoča za otroka in se bo kar najbolj sledilo njegovi koristi. »Preprečevanje vsakršne travmatizacije in viktimizacije otroka ter sledenje spoštovanju otrokove osebne integritete morata biti glavni vodili vseh, ki so vključeni v načrtovanje in izvedbo neposrednega odvzema,« je zapisano v protokolu.

Protokol določa, da se po tistem, ko sodišče sprejme odločitev o neposrednem odvzemu otroka, določi izvršitelja in strokovno usposobljeno osebo oziroma pristojno strokovno institucijo, pri čemer je to najpogosteje center za socialno delo. Izvršitelj in strokovna usposobljena oseba nato skupaj izdelata oceno tveganja ter opredelita vse podrobnosti, kot so kraj in čas odvzema ter podobno. V primeru visokega tveganja se izvede tudi sestanek z vsemi, ki bodo sodelovali pri odvzemu, načrt odvzema pa mora biti v tem primeru še toliko bolj natančen.

Varovati je treba otrokove koristi

Pri odvzemu si mora izvršitelj ves čas prizadevati in od vseh oseb, ki sodelujejo pri izvršbi, zahtevati, da ta poteka na način, ki je glede na mnenje strokovne osebe ali sodnika, če je pri izvršbi prisoten, za otroka najmanj obremenjujoč in so varovane otrokove koristi. Izvršitelj mora ravnati obzirno in upoštevati otrokovo starost, duševno razvitost, občutljivost ter osebne lastnosti, predvideva protokol Po samem odvzemu mora izvršitelj sodnika tudi obvestiti, da je izvršba opravljena, sodišče pa pridobiti poročilo strokovne osebe, ki je bila prisotna ob izvršbi, o otrokovem stanju in počutju.

Pred nekaj meseci je sicer v javnosti številne kritike sprožil začasni odvzem treh otrok materi. Nekateri mediji so namreč objavili posnetke, iz katerih je ob odvzemu razvidno kričanje in upiranje otrok. Odvzem v prisotnosti socialnega izvršitelja, policistov in socialnih delavk naj bi trajal več ur, pri čemer naj bi izvršitelj postopek želel prekiniti, a naj bi sodnica v telefonskem klicu vztrajala, da izvršbo konča.