Kamniški svetniki so na 13. redni seji, ki je potekala po spletu, z večino glasov potrdili podražitev oskrbe s pitno vodo in kanalščine na območju kamniške občine. Za podražitev so glasovali svetniki iz županove koalicije, medtem ko je opozicija po večini glasovala proti.

Kot je pojasnil strokovni sodelavec Tadej Kovačič, je trenutno veljavna cena gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik veljala od julija 2003 in ni skladna z veljavno uredbo, saj ne zajema plačila vodnega povračila in vodnih izgub, hkrati pa ni enotna za gospodinjstva in gospodarstvo. »Veljavna cena vodarine je 0,5028 evra na kubični meter za gospodinjstva in 0,8970 evra na kubični meter za gospodarstvo. Predlagana nova enotna cena, ki bo 0,6697 evra na kubični meter, pa je oblikovana na podlagi načrtovanih stroškov in količin dobavljene vode v prihodnjem obračunskem obdobju ter korigirana za višino primanjkljaja iz preteklega obračunskega obdobja.« To pomeni, da se bo cena omrežnine za vodomer z 2,6333 dvignila na 4,8318 evra na mesec.

Za slabih 10 odstotkov dvig kanalščine

Prilagaja se tudi cena kanalščine (storitev odvajanja in čiščenja), ki zajema neposredne stroške materiala in storitev (neposredne stroške dela), druge neposredne stroške, splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, splošne nabavno-prodajne stroške, obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje in druge poslovne odhodke. To pomeni, da se bo kanalščina za gospodinjstva podražila za 9,8 odstotka, medtem ko se bo za gospodarstvo občutno pocenila, in sicer 38,4 odstotka.

Sprejet je bil tudi predlog kamniškega župana Mateja Slaparja in občinske uprave o 20-odstotnem zvišanju cene čiščenja odplak na malih čistilnih napravah v občini Kamnik (ČN Črna) ter 10,3-odstotnem zvišanju cene storitve prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Predlog je bil postavljen na podlagi elaborata, ki ga je kot koncesionar pripravilo kamniško komunalno podjetje. vl