Se je letos zaradi nove realnosti, kot imenujemo čas epidemije, glede organizacijske kulture in komunikacije pri vas kaj bistveno spremenilo?

Pokazalo se je, da je vlaganje naporov v minulih letih v to področje pokazalo številne pozitivne učinke. V teh turbulentnih časih lahko nizajo uspehe samo družbe, katerih zaposleni se lahko poistovetijo z organizacijsko kulturo podjetja. S tem namenom imamo jasno zapisano vizijo, poslanstvo, politiko kakovosti in vrednote, v okviru katerih sprejemamo odločitve in zastavljamo cilje na ravni podjetja. V podjetju smo močni toliko, kot je močan naš najšibkejši člen.

Tako v prvem kot v drugem valu epidemije smo vseskozi nemoteno delovali, za posamezne skupine zaposlenih smo uvedli delo od doma. Izkazalo se je, da je z dobro organizacijo in predvsem komunikacijo tudi takšen način dela lahko učinkovit. Delo od doma je precej prožna oblika dela, še vedno pa od nas zahteva profesionalnost in veliko mero samodiscipline – in naši zaposleni so se ponovno izkazali tudi na tem področju.

Pravite, da so dobri odnosi na delovnem mestu zelo pomembni. Kako pa jih vzdržujete zdaj pri delu na daljavo?

Kot sem že dejala, se je tako prožna oblika dela, kot je delo od doma, izkazala kot učinkovita tudi v naši dejavnosti. Naš ekipa je locirana v dveh različnih državah in na osmih različnih lokacijah, kar pomeni, da smo že pred začetkom epidemije dobro odnose znotraj organizacije vzdrževali brez dnevnih osebnih stikov vodstva in zaposlenih. Torej glede na to, da v Sloveniji delujemo na šestih različnih lokacijah, na Hrvaškem pa na dveh, je vodenje na daljavo povsem običajno v našem podjetju. Naše podjetje je veliko, ampak še vedno dovolj majhno, da se nam uspe hitro prilagoditi spremembam ter smo izredno odzivni in fleksibilni.

V vaši dejavnosti je tudi veliko osebnih stikov zaposlenega pri predaji blaga, kako ste se prilagodili današnji situaciji?

Glede na naravo našega dela smo kljub epidemiji morali ohranjati določeno število zaposlenih po posameznih poslovnih enotah, drugi zaposleni so delali od doma. Prav tako smo na ravni podjetja sprejeli ukrepe za zagotavljanje varnosti zaposlenih pri opravljanju dela v času izrednih razmer. Ves čas epidemije pa poudarjamo, da sta solidarnost in odgovornost slehernega posameznika v podjetju nujni.

Koliko so torej na vaše poslovanje vplivali epidemija in ukrepi za zajezitev epidemije?

Naše podjetje je specializirano za carinsko posredovanje. Na področju posredovanja carinske dokumentacije ne zaznavamo upada zaradi epidemije. Zato bomo tu dosegli načrtovano rast. Pri transportu in logistiki nasploh pa ocenjujemo 25-odstotni upad, vendar tovrstne storitve v podjetju predstavljajo zgolj petino vseh prihodkov.

Ali kljub temu izvajate izobraževanje zaposlenih, boste v znanje sodelavcev vložili 900 ur, kot ste jih prejšnja leta?

Izobraževanje v času epidemije je okrnjeno, ga je občutno manj. Vsa izobraževanja in usposabljanja, ki so potekala za potrebe uvedbe novega e-arhiva in e-poslovanja, smo izvedli v času sproščenih ukrepov. Preostala izobraževanja potekajo izključno po videokonferencah. Zaposleni se udeležujejo izobraževanj na področju carinske in davčne zakonodaje.

Ali v tem času opažate razliko med stopnjo motiviranosti in starostjo zaposlenih?

V podjetju je povprečna starost 41,7 leta. Vendar ne zaznavamo razlik med stopnjo motiviranosti in starostjo zaposlenih. Prav gotovo bi lahko trdili, da različni motivatorji različno vplivajo glede na starost posameznega zaposlenega. Vsem generacijam zaposlenih je prav gotovo skupno to, da je eden od pomembnih motivatorjev zaposlenih pozitivna klima znotraj podjetja. Pri mlajših zaposlenih so denimo pomembni pozitivna delovna klima, dobri odnosi med sodelavci in seveda plača.

V začetku leta, ko ste ravno začeli investicijo strateškega pomena tako za podjetje kot za zaposlene, in sicer gradnjo novega carinskega skladišča, je prišla nova realnost. Boste kljub temu zaposlovali?

Januarja smo začeli investicijo v gradnjo carinskega skladišča v poslovni coni Hrpelje - Kozina. Sodobni logistični center bo imel več kot 15.000 kvadratnih metrov površine. Od tega kar 5000 kvadratnih metrov zaprtih skladiščnih prostorov, namenjenih posebej za potrebe carinskega skladiščenja.

Poslovno priložnost vidimo v nezmožnosti zadostitve vseh potreb po komisioniranju, kakor tudi v izredno visokih cenah stojnin blaga. Temeljni konkurenčni prednosti carinskega skladišča bosta lokacija in pozitiven vpliv na denarni tok naših partnerjev, saj s tovrstnim skladiščenjem ob uvozu ne bodo plačevali dajatev, ampak šele ob sprostitvi blaga iz carinskega skladišča. Prav tako bodo lahko obvladovali lastne zaloge in rešili prostorsko stisko. Zagotovljena bo tudi celotna distribucija, od prevzema na lokaciji Koper, manipulacije, carinjenja, transporta do skladiščenja.

Samo v poslovnem letu 2021 nameravamo zaposliti kar osem novih sodelavcev. Iskali bomo od skladiščnikov do vodje poslovne enote.

Kaj vam pomeni priznanje zlata nit za najboljšega zaposlovalca in kako ga lahko izkoristite?

Priznanje zlata nit za nas pomeni predvsem priznanje, da skozi skoraj 30-letno tradicijo poslovanja delamo pravilno in da so zaposleni v podjetju vedno na prvem mestu. Glede na to, da smo storitveno podjetje, se nam merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in podjetjem zdi enako pomembno kot analiza drugih finančnih kazalnikov poslovanja podjetja. Projekt Zlata nit in njegovi rezultati so pomemben kazalnik vodstvu podjetja, na katerih področjih se je treba še posebej potruditi in vlagati dodatne napore.