Spremembe v energetiki so se začele dogajati že z uvedbo prostega trga z električno energijo. Bistvene spremembe pogojev obratovanja proizvodne infrastrukture vnaša tudi naraščajoč obseg proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije z vse ostrejšimi okoljskimi zahtevami. Vse to neposredno vpliva na proizvodnjo. Podjetja so tako pred vrsto izzivov. Med njimi je stopnjevanje pritiskov na vse vrste virov v poslovnih procesih, vse ostrejše zahteve glede odzivnosti, razpoložljivosti in zanesljivosti obratovanja proizvodnih enot, visoki stroški zaradi nepredvidenih ustavitev in zastojev proizvodnje ter povečevanje dinamike obratovanja proizvodnih enot. Tudi oskrba in raba energije v času pandemije sprožata veliko razprav med slovenskimi energetiki, ki so namenjene predvsem deljenju izkušenj in primerov dobrih praks z namenom obvladovanja oskrbe v nestabilnih časih.

Upravljanje na daljavo

Digitalizacija v energetiki tako ni le trend, ki sledi razvoju tehnike, ampak je pravzaprav nuja in orodje, s katerim lahko stroka odgovarja na izzive okolja, v katerem deluje. Ustrezna informatizacija poslovnih procesov je tako ključna za prihodnost, kjer bo povezljivost in dostopnost informacij ter fleksibilnost, ki jo narekuje trg, bistvena prednost. Zlasti v izjemnih razmerah, kakršne so trenutno, se kaže pomen digitalizacije in avtomatizacije, ki, med drugim, omogočata upravljanje na daljavo, brez fizične prisotnosti. Podatkovno vodenje procesov v energetiki omogoča integracijo in povezovanje sektorjev v skupen energetski sistem, kar z drugimi besedami pomeni, da se obstoječe energijske tokove uporabi za doseganje čim višjega skupnega izkoristka celotnega energetskega sistema.

Integriran in povezan energetski sistem lahko pripomore tudi pri doseganju energetskih in podnebnih ciljev. Prednosti tovrstnega pristopa so, da se na tak način v največji možni meri izkoristi sinergijske učinke med različnimi poslovnimi modeli v energetiki. Poleg oblikovanja novih poslovnih modelov se vsem deležnikom olajša dostop do trgov in strank. Z informatizacijo energetskega sistema se odpira pot k sodobnim strategijam programiranega in v zanesljivost orientiranega vzdrževanja po dejanskem stanju, pomembnosti in trendih na napravah in postrojih. Ustvarjajo se pogoji za dober pregled nad dejanskim stanjem ključne proizvodne infrastrukture s ciljem izpolnjevanja vse ostrejših zahtev glede razpoložljivosti in zanesljivosti obratovanja proizvodnih enot (manj zastojev, manj nepredvidenih izpadov…) in bolj ciljnega oziroma učinkovitejšega vlaganja razpoložljivih sredstev za proizvodnjo in vzdrževanje. Pri tem je pomembna skrb za zagotavljanje zanesljivosti in kibernetske varnosti sistemov. S povečano stopnjo digitalizacije namreč narašča tudi pomen kibernetske varnosti in digitalne zasebnosti.

Predvidevanje prihodnosti

Na podlagi zbranih preteklih podatkov lahko strokovnjaki s pomočjo napredne podatkovne analitike napovedo prihodnjo rabo energije, porabo energentov, optimizirajo procese, predvidijo različne vplive na okolje in podobno. Zbrane podatke pretvorijo v informacijo. Zato lahko na podlagi pridobljenih poglobljenih informacij sprejemajo boljše odločitve. Rezultat optimizacij s pomočjo sodobnih pristopov in znanja strokovnjakov za posamezno področje tako niso le prihranki, temveč ne nazadnje tudi manjša okoljska obremenitev in zagotavljanje boljše prihodnosti našim zanamcem. Sistemi za obdelavo podatkov so zasnovani tako, da pokrivajo različna področja uporabe na različnih ravneh, vse od daljinskega ogrevanja, javne razsvetljave, energetskega upravljanja objektov, delovanja proizvodnih virov električne energije, električne polnilne infrastrukture do plinskega omrežja, prometa, vodnega kroga in spremljanja okoljskih parametrov. Tako je prav gotovo lažje dosegati prihranke in izboljševati procese. V prihodnosti nam bodo analitične metode omogočale povezovanje tehničnih in tržnih podatkov. S tem bodo ustvarjene tudi nove sinergije avtomatiziranih procesov, ki bodo omogočali višjo učinkovitost, produktivnost in zanesljivost. Torej: naša prihodnost je v digitalizaciji. (ktm)