Dr. Ivan Kristan in dr. Niko Toš vlagava v imenu skupine pobudnikov

PONOVNI POZIV

Državnemu zboru Republike Slovenije za notifikacijo nasledstva Avstrijske državne pogodbe.

Skupina 133 pobudnikov s prvopodpisanima dr. Francetom Bučarjem in dr. Ivanom Kristanom je 15. maja 2015 pozvala Državni zbor Republike Slovenije, da brez odlašanja sprejme akt o notifikaciji nasledstva Republike Slovenije po Jugoslaviji glede Državne pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije oziroma Avstrijske državne pogodbe (ADP). Naš poziv je ostal brez odgovora.

Po petih letih in v znamenju načrtovanih srečanj visokih predstavnikov obeh sosednjih prijateljskih držav ob 100. obletnici koroškega plebiscita ter ob nedavni pobudi avstrijskega parlamenta za priznanje nemške narodne manjšine v Sloveniji pridobiva notifikacija nasledstva ADP dodatno aktualnost. Zato pobudniki vlagamo ta ponovni poziv Državnemu zboru RS.

Notifikacija nasledstva ADP je potrebna z državnopravnega vidika, ker bo šele s tem aktom uresničena Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL). V ustavnem zakonu za izvedbo TUL je namreč določeno, da veljajo na ozemlju Republike Slovenije mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na Slovenijo. ADP je, poleg Osimskih sporazumov, za Slovenijo ena najpomembnejših pogodb, h katerim je pristopila Jugoslavija. Šele z notifikacijo nasledstva ADP se Sloveniji v odnosu do Avstrije zagotavlja enak položaj, kot ga je imela Jugoslavija. Da bi ta pogodba veljala, je torej potrebna notifikacija nasledstva ADP.

S to pogodbo (člen 5) so obnovljene meje Avstrije iz leta 1938, torej je z njo določena tudi meja z Jugoslavijo in tudi s Slovenijo. Določitev meja z mednarodno pogodbo je primarnega pomena za vsako državo, torej tudi za Slovenijo kot naslednico Jugoslavije. Slovenija je kot naslednica Jugoslavije upravičena uveljavljati svoj interes za uresničevanje vseh določb ADP. Poleg 5. člena so zanjo pomembne še druge določbe, med njimi še posebej 7. člen, ki opredeljuje pravice slovenske (in hrvaške) manjšine v Avstriji, 19. člen, ki se nanaša na ureditev vojnih grobov in spomenikov, in drugi odstavek 27. člena, v katerem so določene pravice Jugoslavije glede avstrijskega premoženja na ozemlju Jugoslavije.

Kot izgovor, da doslej nismo notificirali nasledstva ADP, je bilo navajano nasprotovanje Avstrije, in sicer stališče, da Slovenija ni pravna naslednica Jugoslavije. Zoper to stališče ni reagirala niti Vlada RS niti Državni zbor RS. Vsekakor bi akt o notifikaciji nasledstva ADP morali sprejeti najkasneje takrat, ko je predsednik avstrijskega parlamenta dr. Andreas Kohl (9. februarja 2005) z argumentom, da Slovenija ni pravna naslednica Jugoslavije, zavrnil možnost, da bi se delegacija Državnega zbora RS pogovarjala o položaju slovenske manjšine v Avstriji na podlagi 7. člena ADP. Žal Vlada RS takrat ni pripravila akta o notifikaciji nasledstva.

Stališče Republike Avstrije, da Slovenija ni pravna naslednica Jugoslavije, ni sprejemljivo, saj po mednarodnem pravu velja pri teritorialnih pogodbah v primeru nasledstva držav načelo avtomatične kontinuitete. Poleg tega je predsednik Republike Avstrije dr. Heinz Fischer ob obisku v Ljubljani (1. septembra 2013) poudaril, da avstrijsko pravno stališče glede nasledstva ne ovira Slovenije, da bi notificirala nasledstvo ADP. Avstrija bo to notifikacijo vzela na znanje in se odnosi med državama ne bodo spremenili. Iz tega izhaja, da moramo nasledstvo ADP notificirati zaradi mednarodnopravnega statusa Republike Slovenije, zaradi odgovornosti in skrbi za slovensko manjšino na Koroškem in za Slovence v Republiki Avstriji ter zaradi samospoštovanja, saj bomo samo tako zavrnili stališče, da Slovenija ni pravna naslednica Jugoslavije.

Če ne bi notificirali nasledstva ADP, bi se odpovedali vsej svoji državnopravni zgodovini, posebno novejši iz zadnjih sedemdesetih let, ko smo gradili svojo državnost. Hkrati bi s tem privolili v stališče, da Avstrija ne nosi nobene odgovornosti za dogajanje na naših tleh med drugo svetovno vojno. S tem bi celo podprli nove težnje spodkopavanja zgodovinskih temeljev Evropske unije, ustvarjene v drugi svetovni vojni z zmago Združenih narodov, vključno z Jugoslavijo in Slovenci, posebej še tistih temeljev, ki so bili skupno izvojevani v imenu načela svobode in pravice do samoodločbe.

Glede na to, da je od sprejema Temeljne ustavne listine minilo že 29 let in se bližamo 30-letnici osamosvojitve ter mednarodnega priznanja Republike Slovenije, je skrajni čas, da izvedemo notifikacijo nasledstva ADP. To za Slovenijo ni pomembno zgolj z mednarodnopravnega vidika, temveč tudi z vrednostnega vidika in z vidika potrjevanja nacionalne oziroma državne identitete ter suverenosti.

Pobudniki poziva

V seznam so vključena imena pobudnikov prvega poziva (12. maj 2015) in imena pobudnikov, ki so se jim pridružili ob ponovnem pozivu (28. september 2020); s spoštovanjem so v seznam zapisana (v kurzivi) tudi imena umrlih pobudnikov prvega poziva.

dr. Matej Accetto

dr. Milica Antić Gaber

dr. Vojko Antončič

dr. Ana Barbič

Danilo Bašin

Milan Baškovič

dr. Ljubo Bavcon

dr. Anton Bebler

dr. Dušan Biber

dr. Rado Bohinc

dr. Borut Bohte

dr. Karlo Bonutti

mag. Irena Brinar

Mirko Brulc

dr. Bojko Bučar

dr. France Bučar

dr. Maja Bučar

Marko Bulc

Miha Butara Aleks

Miha Butara

Vasja Butina

Štefan Cigoj

Andrej Cetinski

dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

dr. Tomaž Čas

dr. Peter Čeferin

dr. Aleš Črnič

dr. Marko Demšar

dr. Silvo Devetak

Zvone Dragan

dr. Srečo Dragoš

Mojca Drčar Murko

Mitja Drobnič

dr. Igor Emri

dr. Anuška Ferligoj

Karl Filipčič

dr. Božidar Flajšman

dr. Sergej Flere

Evald Flisar

dr. Boris Frlec

Špela Furlan

dr. Slavko Gaber

dr. Pavel Gantar

Otto Gerdina

Andrej Gerenčer

dr. Peter Glavič

dr. Vesna V. Godina

dr. Janvit Golob

Bogo Gorjan

Franc Gornik

Miran Goslar

dr. Danijel Grafenauer

Slavko Grčar

Bojan Grobovšek

dr. Mitja Hafner Fink

Primož Hainz

Feri Hajós

dr. Marko Hawlina

Janko Heberle

dr. Janja Hojnik

Radovan Hrast

dr. Spomenka Hribar

dr. Tine Hribar

dr. Hajdeja Iglič

dr. Albin Igličar

Majda Japelj

dr. Maca Jogan

dr. Savin Jogan

dr. Damir Josipovič

Franco Juri

dr. Monika Kalin Golob

dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

dr. Dušan Keber

Ivana Kecman

dr. Darja Kerec

Roman Kirn

dr. Mihael Kline

dr. Matjaž Kmecl

dr. Andreja Kocijančič

dr. Janez Kocijančič

dr. Zinka Kolarič

dr. Miran Komac

Bojan Kontič

Bruno Korelič

dr. Valerija Korošec

dr. Drago Kos

Božo Kovač

dr. Gorazd Kovačič

Peter Kovačič Peršin

Boris Kovšca

Mateja Kožuh Novak

dr. Ivan Kristan

Tone Kropušek

Vladimir Krpan

Milan Kučan

dr. Roman Kuhar

dr. Jože Kunič

Darja Lavtižar Bebler

Tadej Labernik

dr. Miran Lavrič

dr. Vesna Leskošek

Ladislav Lipič

dr. Uroš Lipušček

Janez Lombergar

Milan Lovrenčič

Beno Lukman

dr. Andrej Lukšič

Jožef Magdič

dr. Damjan Mandelc

dr. Srna Mandič

Andrej Marinc

dr. Olga Markič

dr. Branko Marušič

dr. Miran Mejak

dr. Jože Mencinger

Mitja Meršol

dr. Miran Mihelčič

dr. Vlado Miheljak

Borut Miklavčič

dr. Zdravko Mlinar

Rudi Moge

dr. Mojmir Mrak

dr. Milan Naprudnik

dr. Dušan Nečak

dr. France Novak

dr. Boris A. Novak

Bogdan Osolnik

dr. Neda Pagon

Tone Partljič

dr. Marko Pavliha

dr. Stane Pejovnik

dr. Dragan Petrovec

dr. Jernej Pikalo

Emil Milan Pintar

dr. Jože Pirjevec

dr. Janko Pleterski

dr. Dušan Plut

dr. Klement Podnar

Miha Pogačar

Vika Potočnik

dr. Vinko Potočnik

Majda Potrata

Miran Potrč

Franc Pregelj Boro

Slavko Pregl

dr. Iztok Prezelj

dr. Janko Prunk

Jožica Puhar

Andrej Rant

dr. Božo Repe

dr. Miha Ribarič

dr. Ciril Ribičič

dr. Rudi Rizman

dr. Zdenko Roter

Mitja Rotovnik

Anton Rupnik

dr. Andrej Rus

dr. Veljko Rus

Marjan Sedmak

Mojca Seliškar Toš

Franc Sever Franta

Ifigenija Simonovič

dr. Aleksander Skaza

Remzo Skenderović

dr. Boris Sket

Janez Slapar

dr. Božidar Slapšak

dr. Svetlana Slapšak

dr. Slavko Splichal

Janez Stergar

dr. Tone Strojin

Marija Svetek

Ivo Svetina

dr. Marjan Svetličič

dr. Ivan Svetlik

Jani Šefman

dr. Alenka Šelih

Rudi Šelih

Erih Šerbec

Marjan Šetinc

Marjan Šiftar

dr. Mirjam Škrk

dr. Katja Škrubej

mag. Uroš Škufca

Milena Šmid

dr. Janez Šmidovnik

dr. Janez Štebe

Marcel Štefančič

dr. Franjo Štiblar

dr. Darko Štrajn

Borut Šuklje

Veno Taufer

dr. Ludvik Toplak

dr. Niko Toš

Peter Toš

dr. Vito Turk

dr. Danilo Türk

Tit Turnšek

dr. Lojze Ude

dr. Samo Uhan

Ivo Vajgl

Ana Vehar

Rino Velikonja

dr. Marta Verginella

dr. Boris Vezjak

dr. Ksenija Vidmar Horvat

dr. Peter Vodopivec

Jadranka Vouk Železnik

dr. Anton Vratuša

dr. Marko Vrhunec

Miha Vrhunec

Igor Vuksanović

dr. Bojan Zabel

dr. Drago Zajc

dr. Simona Zavratnik

Ciril Zlobec

Milovan Zorc

Miran Zupanič

Jože Zupančič

dr. Karel Zupančič

Marica Zupančič Vičar

mag. Viktor Žakelj

dr. Mitja Žagar

dr. Boris Žnidarič

dr. Marjan Žnidarič

Janez Winkler