Sredino srečanje Svetine s predsedniki sindikatov je bilo namenjeno izmenjavi izkušenj in informacij na področju varovanja pravic delavcev ter iskanju možnosti za sodelovanje. Kot so zapisali pri varuhu, je bila osrednja misel pogovora, kako zaščititi delavske pravice v časih, v katerih vladata individualizem in strah pred izpostavljanjem, pri čemer pa je treba upoštevati tudi okoliščine širjenja covida-19. Varuh je zbranim pojasnil, da število pobud pri varuhu na delovnopravnem področju ostaja vsako leto na približno enaki ravni. "Mnoga vprašanja s tega področja se nemalokrat rešijo ob zunanjem posredovanju in neposrednih pogovorih s pobudniki," je pojasnil in dodal, da se večina zadev nanaša na delovna razmerja v zasebnem sektorju, za katera institucija varuha ni neposredno pristojna, zato zaupa, da ti primeri pridejo do sindikatov.

Izpostavil je tudi, da prekarnost postaja sprejemljiva oblika zaposlitve, ki jo država z neukrepanjem še spodbuja. "Ena takšnih prekarnih oblik dela je tudi družinski pomočnik. Teh je v Sloveniji premalo, da bi bil njihov glas slišan, in nimajo nobenih pravic, čeprav so 24 ur vse dni v letu na voljo za oskrbo pomoči potrebnim družinskim članom," je dodal. Kot pereče je izpostavil tudi oviranje invalidov na trgu dela in porast anonimnih pobud, ki kažejo na delovne spore. Sogovorniki so bili enotni, da so delavske pravice temeljne človekove pravice in da je pri njihovi zaščiti največji problem dolgotrajnost postopkov. Predstavniki sindikatov so še ocenili, da bi bilo nujno zaščititi tudi pravice sindikalnih zastopnikov, saj se z onemogočanjem njihovega delovanja ruši sindikalnost v podjetjih, kar pa ima lahko nepovratno škodo za raven spoštovanja delavskih pravic.

Na srečanju so med drugim izrazili skrb glede prihodnosti mladih, ki se svojim pravicam nemalokrat odrekajo ali jih družbene razmere silijo, da sprejemajo delo pod pogoji, ki niso skladni s standardi zaščite pravic delavcev. "Na drugi strani so starejši dojeti kot breme delodajalca, srečujejo se s stigmatizacijo tudi v delokrogu. Upokojenih delavcev se ne nadomešča z novimi zaposlenimi, ampak se delo razporedi med obstoječe. To obremenjuje zaposlene, veča se absentizem," so opozorila sindikatov povzeli pri varuhu. Sindikati ocenjujejo enako, kot že leta opozarja varuh, to je, da je nadzorni sistem nad kršitelji neustrezen. Strinjali so se, da je premalo inšpektorjev, da bi lahko učinkovito nadzirali vse pravne subjekte v Sloveniji. Ob pomanjkanju nadzornih služb določeno ravnanje kršiteljev postane zgled za še mnoge druge. Manjše kršitve, ki niso sankcionirane, pa postanejo sistemske, opozarja varuh.

Svetina in predstavniki petih zvez in konfederacij sindikatov so se strinjali, da bi bilo treba s pozitivnimi primeri pokazati, da zaščita pravic delavcev ne onemogoča konkurenčnosti podjetij, da je mogoče spoštovati delavske pravice, imeti zadovoljne delavce in biti konkurenčen. Sklenili so, da se bodo srečevali periodično in s skupnimi močmi skušali zajeziti erozijo delavskih pravic, so še zapisali pri varuhu.

Srečanja so se udeležili predstavniki Konfederacije slovenskih sindikatov, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Zveze delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost, Zveze reprezentativnih sindikatov Slovenije, Konfederacije sindikatov 90 in Zveze svobodnih sindikatov.