V tokratnem predhodnem postopku Agencija RS za okolje (Arso) ni odločala o celotnem kanalu, temveč le o vgradnji kanala na nekaj več kot dva kilometra dolgem odseku, kjer se je občina naknadno odločila kanal umestiti v armiranobetonski kvadratni okvir (kineto). Obravnavano območje leži na prispevnem območju črpalnih vodnjakov vodarne Šentvid in Kleče in je zaradi napajanja iz smeri Save proti vodarnam še posebej občutljivo, so izpostavili na Arsu.

Kot izhaja iz sklepa, ki ga je agencija objavila na spletni strani, bi lahko nameravani poseg v primeru nastanka dogodkov, kot so netesnost cevovoda, ki bi lahko nastopil npr. zaradi dotrajanosti materiala po večletni uporabi, preloma ali pretrgane cevi zaradi potresa in podobno, povzročil pomembne vplive oz. onesnaženje vodonosnika in s tem posredno vplival na zdravje ljudi, ki se jih iz tamkajšnjega vodonosnika oskrbuje s pitno vodo.

Občina je sicer svoje za projekt leta 2017 opravila študijo ocene potresne varnosti na trasi kanala zbiralnika C0, a te študije Arsu ni predložila. Agencija tako ni mogla preveriti, ali vključuje tudi ta poseg. Kot izhaja iz sklepa, agencija ni mogla izključiti, da v času obratovanja ne bo prišlo do pomembnih vplivov na vire pitne vode in s tem na zdravje ljudi kot posledice večjih nesreč (potresi).

Agencija je med drugim navedla tudi, da ne morejo izključiti, da v primeru nestabilnosti tal vgrajena kineta ne bo dodatno ogrožala kanalizacijske cevi oziroma poškodovala in tako povzročila izlitja odpadnih voda v podtalnico.

Gradnja kanala C0 je del več kot 111 milijonov evrov vrednega okoljskega projekta Čisto zate, ki ga izdatno sofinancira evropski kohezijski sklad.