Z željo po širitvi svojih dejavnosti na področju zdravstva, izobraževanja in raziskovanja je trojica investitorjev – medicinska fakulteta, zavod za transfuzijsko medicino in ljubljanski univerzitetni klinični center – objavila javni urbanistični natečaj za ureditev območja Vodmata. Zmagovalna rešitev bo podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje med Korytkovo in Bohoričevo ulico, Vodmatskim trgom, Malenškovo ulico ter stavbami porodnišnice in obstoječe stavbe medicinske fakultete na Korytkovi 2.

Ko bo na podlagi tega natečaja sprejet občinski podrobni prostorski načrt, bodo ustanove lahko za posamezne objekte razpisale arhitekturne natečaje, ki bodo potem dali končno podobo bodočim stavbam.

Bližina jim omogoča kakovostno sodelovanje

Kot je razvidno iz natečajne naloge, se vse tri ustanove soočajo s prostorsko stisko in si bodo v naslednjih letih prizadevale zgraditi nove stavbe. Zavod za transfuzijsko medicino si želi nove stavbe z okoli 10.000 kvadratnimi metri bruto etažnih površin. Kot je v nagovoru natečajne naloge pojasnil direktor zavoda Branko Matjašec, so doslej prostorsko stisko reševali s selitvijo nemedicinskih dejavnosti na druge lokacije. Toda prepričan je, da je pridobitev dodatnih prostorov na tem območju nujna: »Z vzpostavitvijo enovite transfuzijske službe v Sloveniji, ki je eden izmed strateških ciljev zavoda za transfuzijsko medicino, pa je širjenje neizogibno. Zavod za transfuzijsko medicino se zavzema za prostorsko širitev na obstoječi lokaciji, predvsem zaradi bližine univerzitetnega kliničnega centra (UKC), saj je prav UKC naš največji odjemalec pripravkov iz krvi. Prav tako sodobno interdisciplinarno zdravljenje pacientov zahteva sodelovanje strokovnjakov različnih, prepletajočih se strok in tudi neposredno bližino sorodnih oziroma tesno sodelujočih ustanov.«

Medicinska fakulteta potrebuje na tej lokaciji stavbo z okoli 20.000 kvadratnimi metri bruto etažnih površin. Po besedah dekana Igorja Švaba ima fakulteta primanjkljaj tehnično ustreznih prostorov, hkrati pa razpršenost njenih prostorov onemogoča nujno modernizacijo učnih procesov in razvoja strokovno-znanstvenih dejavnosti, je razvidno iz natečajne naloge. Gradnja dodatne zgradbe medicinske fakultete ob Korytkovi ulici je sicer bila predvidena že v začetku sedemdesetih let, ko je bila zgrajena tamkajšnja obstoječa stavba.

Vozila bi pospravili pod zemljo

Generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar pa v tem natečaju vidi priložnost za razvoj tega skoraj 30.000 kvadratnih metrov velikega območja na tak način, da bodo lahko v prihodnosti širili klinike, da bo prostor pacientom in obiskovalcem omogočal čim boljšo dostopnost in pretočnost. Pomemben vidik prenove zdravstvenega območja Vodmat pa naj bi po Poklukarjevem mnenju bil tudi ureditev mirnega in sodobno urejenega okolja, »kar ključno vpliva na boljše počutje tako zaposlenih kot obiskovalcev ter posledično na hitrejše zdravljenje in še boljšo zdravstveno oskrbo«. Natečajna naloga zato zahteva namenitev pozornosti odprtim zunanjim površinam, ki naj bodo brez ovir za gibalno ovirane, zelenju in zmanjšanju prekomernega hrupa za občutljive zdravstvene programe.

Pomemben del urbane prenove tega območja pa bo tudi ureditev prometa. Ta trenutno na več delih ni tekoč, mirujoči promet na širšem območju kliničnega centra pa je nočna mora tako za zaposlene kot tudi paciente in obiskovalce teh ustanov. Natečajna naloga predpisuje ureditev parkirnih prostorov za lastne potrebe v kletnih etažah stavb. Na površju ob posamezni ustanovi naj bi bilo le nekaj parkirnih prostorov, namenjenih za parkiranje pripeljanih urgentnih pacientov. Občina skladno z občinskim prostorskim načrtom zahteva, da se na območju uredijo tudi kakovostne kolesarske povezave in površine za pešce.