Občina Ig išče zasebnega partnerja za gradnjo doma za starejše občane za od 120 do 150 oseb in dnevnega centra. Občina je v odloku o javno-zasebnem partnerstvu, ki ga je občinski svet potrdil v začetku letošnjega avgusta, navedla več razlogov v prid tej investiciji. Na Igu želijo s to naložbo med drugim zagotoviti primerno institucionalno varstvo občanom Iga in okolice, izboljšati oskrbo in kakovost življenja starejših na tem območju, zagotoviti primerno dnevno varstvo starostnikov in jim omogočiti aktivno, varno in kakovostno preživljanje prostega časa.

Ta projekt bi pomagal razbremeniti svojce starejših oseb, ki nujno potrebujejo institucionalno ali dnevno varstvo, ustvaril pa bi tudi nova delovna mesta. Po podatkih iz investicijskega programa za ta projekt bi zaposlitev dobilo 85 novih oseb.

Občina bi zagotovila zemljišča

Javno-zasebno partnerstvo so na Igu zastavili tako, da bi občina v partnerstvo vložila zemljišča ob regionalni cesti Ig–Staje, ki jih je ravno z namenom uresničitve takšnega projekta brezplačno dobila od države, in zasebniku za čas gradnje podelila stavbno pravico. Slednji pa bi moral nositi stroške priprave projektne dokumentacije, komunalnega prispevka, gradnje, nadzora, opreme ter ureditve okolice in infrastrukture. Vložek občine je ocenjen na približno 1,2 milijona evrov z davkom, vložek zasebnika pa na 11,3 milijona z davkom.

Ob zaključku gradnje bi občina postala lastnica prostorov za dnevni center, zasebnik pa bi 40 let upravljal dom starejših. Po izteku obdobja bi lastništvo doma prenesel na občino. Občina je v preteklih mesecih že preverjala morebitni interes zasebnikov, odzvala sta se dva, in sicer družb Deos, ki nastopa skupaj z družbo DEJ Skladi, ter Vitadom s partnerjem Lobiumom.

Časovni roki bodo izredno tesni

Po podatkih iz dokumentacije za javno-zasebno partnerstvo je v občini Ig slabih 7292 občanov, od tega jih je 1361 starejših od 65 let. To je skoraj 20 odstotkov tamkajšnjega prebivalstva. V občini doma starejših občanov trenutno nimajo, starejšim je na voljo pomoč na domu. Ker so že trenutne potrebe precejšnje, glede na demografske kazalnike pa se bodo v prihodnjih letih reševale, na občini ocenjujejo, da je čas za tak projekt primeren.

Ta projekt pa ogrožajo zelo tesni časovni roki. Projekt je v veliki meri vezan na javni razpis ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše. Omenjeni razpis, ki se konča 1. oktobra letos, namreč od ponudnikov zahteva med drugim predložitev dokazila o imetju stavbne pravice. Da bo morebitni ižanski zasebni partner ujel rok za prijavo in izpolnil vse pogoje državnega razpisa, bo občina z njim morala pogodbo o partnerstvu skleniti pred tem datumom in mu torej podeliti stavbno pravico. Rok za prejem ponudb zasebnih partnerjev se izteče 10. septembra, nato bodo na občini morali preveriti, ali ponudniki izpolnjujejo vse pogoje. Tiste, ki jih, bo občina povabila na konkurenčni dialog, nato pa bodo morali oddati še svoje končne ponudbe. Za vse to bodo imeli na voljo torej manj kot en mesec časa. Tveganje, da ižanski projekt javno-zasebnega partnerstva propade še pred začetkom zaradi teh tesnih rokov, bi utegnila zmanjšati le odločitev delovnega ministrstva, da podaljša rok za prijave za koncesije za opravljanje institucionalnega varstva.