Svoje poslovanje bi lahko izboljšala predvsem glede določanja popustov in glede zagotavljanja, da se trženje oglasnega prostora izvaja v skladu s potrjenim cenikom in v obsegu, ki ga določajo akti. Računsko sodišče je v reviziji ugotovilo, da RTVS v primerih, ko naročniki niso realizirali predvidenega obsega zakupa oglasnega prostora, ni zahtevala doplačila razlike do pogodbeno dogovorjenega obsega zakupa in ni zagotovila periodičnega poročanja nadzornemu svetu o realizaciji brezplačnih objav. O teh odloča izključno generalni direktor na podlagi pisnih prošenj upravičencev. Računsko sodišče je za odpravo razkritih nesmotrnosti od RTVS zahtevalo predložitev odzivnega poročila, podalo pa je tudi priporočila za učinkovitejše poslovanje pri izvajanju tržne dejavnosti.