Na 12. Mišičevem vodarskem dnevu so doc. dr. Krajnc, prof. dr. Toman, R. Vodopivec in T. Oberžan že leta 2001 v zborniku predstavili ter objavili skupno delo Programi sanacije kakovosti Blejskega jezera in Save Bohinjke. V tem prispevku so med drugim z debelim tiskom poudarili: »Ko pa bo sicer mešan kanalizacijski sistem dodatno saniran in priključen na ČN Bled, bo kanalizacijsko obremenjevanje jezera zanemarljivo.« Med drugim so tudi ovrednotili, da bi bila za Občino Bled večmilijonska investicija v izvedbo ločenega sistema kanalizacijskega omrežja (varianta 2) okoli 93 odstotkov dražja kakor predlagana ustrezna dograditev in sanacija mešanega sistema (varianta 1). Žal avtorji pri tem niso izvrednotili in prišteli (varianti 2) še omenjenih hudo visokih dodatnih stroškov za potrebno dodatno ureditev obstoječih zasebnih hišnih priključkov ter znatno višjih skupnih obratovalnih stroškov pri ločenem sistemu.

Vsi navedeni, s strokovnimi izračuni utemeljeni, okolju koristni ter po veljavnih predpisih nujno potrebni gradbeni in sanacijski ukrepi (variante 1) so se žal navkljub tedaj sprejeti skupni odločitvi projektanta, revidentov in investitorja naknadno brez ustrezne strokovne utemeljitve nerazumljivo »spregledali« in ignorirali. Neodgovorno in nedopustno naj bi se gradil ločeni sistem (varianta 2), dejansko pa se gradita dva vzporedna nepravilno delujoča mešana sistema.

Pri strokovnih izračunih programov sanacije so avtorji svojčas uporabili iste ali podobne strokovne vire ter parametre onesnažitev, ki sem jih skoraj dvajset let kasneje uporabil tudi pri svojih strokovnih ocenah.

Gospodu Brencetu očitno ne zadostuje, da lastnika kanalizacijskih naprav, Občino Bled in MOP, javno (zaman) opozarjam na glavne vzroke onesnaževanja jezera in povodja, temveč od mene še dodatno zahteva (Dnevnik, 23. 6. 2020), da »kot izpolnitev svoje svete dolžnosti« povzročitelje onesnaženja prijavim pristojnim institucijam in organom. Kot Ljubljančan sem sicer javno opozarjal Blejce, vendar pa nikakor ni moja dolžnost, da jih tudi prisilim k ukrepanju, če jih očitno tako stanje jezera in povodja sploh ne moti.

Ne nameravam polemizirati o dosedanjem zgolj nestrokovnem pavšalnem zanikanju mojih strokovnih mnenj. Zatorej s tem pismom bralcev zaključujem to nesmiselno polemiko.

Franc Maleiner, Ljubljana