Maleiner v odgovoru gospodu Vugi (Arso), ki opozarja na rezultate limnoloških meritev stanja voda v jezeru, užaljeno ugotovi (Dnevnik, 16. junija), da » so strokovni predlogi in kritike zunanjih strokovnjakov za kanalizacijo neželeni, nepotrebni in škodljivi, saj naj bi uradni limnološki monitoring dokazal, da kanalizacija nima nobenih vplivov na jezero. Limnologi so torej ponovno dokazali popolno nepotrebnost gradbene stroke.«

Ne, gospod Maleiner, motite se, limnologi niso dokazali, niti ponovno dokazali popolne ali kakršne koli drugačne nepotrebnosti gradbene stroke. Rezultati laboratorijskih preiskav so pokazali samo tisto, kar v jezeru je, pa če vam je to prav ali ne. Verjamem pa, da je neprijetno izvedeti, da je dejansko stanje v naravi drugačno, kot trdite vi in kažejo vaši izračuni ne glede na metodologijo, na kateri temeljijo. V vaših izračunih niso problem gradbeni priročniki, strokovne norme, še celo norma dnevne količine onesnaženja, ki jih povzroči populacijska enota, ni sporna. Sporen in najbrž precej vprašljiv je predvsem vaš nabor podatkov in njihova interpretacija.

Kaj se z onesnaženo vodo v kanalizacijskem sistemu dogaja in koliko je je, kdaj in kje je sistem preobremenjen (če je), verjetno, seveda poleg stroke, največ ve koncesionar. Tudi podatek, kolikšen, kje in kakšen je dotok tujih vod v sistem, vsaj od začetka meritev, tudi ne bi smel biti več neka velika skrivnost.

Vi pravite, da »sklepate« (zanimiva izbira besede po sklicevanju na izračune), da zmore čistilna naprava prečistiti največ 40 odstotkov dnevne količine odplak, vsa preostala »ogromna« količina pa obtiči neočiščena v jezeru in vodotokih. Nekaj podatkov, ki pa jim vi očitno ne zaupate ali jim zaupate toliko, kot zaupate limnologom: koncesionar redno analizira vsebino prečiščenih odplak na iztoku iz sistema. Meritve redno, po protokolu, opravlja tudi licencirani javni zavod. Rezultati so javni. Doslej menda noben od merjenih parametrov (res da se ne merijo vsi možni) ni bil prekoračen. Koncesionar razpolaga tudi s podatki o suspendirani količini snovi po dehidraciji. Celo količina tuje vode je ovrednotena. Na uradnem kopališču je vsako leto izobešena modra zastava, ki – na podlagi opravljenih analiz kopalnih voda – dokazuje neoporečnost jezerske vode.

Neverjetni podatki glede na vaše »sklepanje«, da v jezero uhaja skoraj 9000 PE neprečiščene odpadne vode. Zanimivo: od sklepanja pred meseci tokrat dopuščate za 10 odstotkov večjo prečiščenost.

Še en podatek, ki najbrž tudi ne gre v vaš koncept »sklepanja«: mešani kanalizacijski sistem je bil, preden smo prešli v ločenega, dimenzioniran na dotok nalivov intenzitete do 165 lit/sek brez prelivanja v jezero in šele količine, večje od te (katastrofalni nalivi z daljšo povratno dobo), se prelivajo iz sistema. Oba pa veva, da je takrat »čistilni val« najbolj onesnažene vode že zdavnaj mimo. Dopuščam, da del te vode ob večjih nalivih prek razbremenilnikov dejansko konča v jezeru in vodotokih, kar se da preveriti in ugotoviti njeno količino in onesnaženost.

Ponavljam star predlog: če ste prepričani o tem, kar trdite, če imate o tem trdne dokaze, je vaša sveta dolžnost glede na alarmantno stanje, ki ste mu priča, da to prijavite. Če imate prav in smo priča vseprisotni korupciji državnih nadzornih institucij, če je vaša ocena o škandalozni nestrokovnosti in neodgovornosti stroke, ki ste ji priča, pravilna, če je katastrofalna škoda, ki je povzročena ljudem, resnična, predvsem pa, če je zaradi kriminalnega ravnanja z naravo ogroženo celo zdravje ljudi in ekosistema samega, potem ni druge poti, kot da to prijavite pristojnim inštitucijam in organom pregona in zahtevate ukrepanje. Čim prej, saj od stokanja po medijih koristi očitno ne bo. To bo, če bo, tudi preizkus trdnosti vaših argumentov in dokaz o pravilnosti vašega sklepanja.

Emil Brence, Bled