Letni program športa določa sofinanciranje iz državnega proračuna in tudi minimalne pogoje, ki se morajo izpolniti. »Iskali smo načine, kako porabiti sredstva, ki so bila športu že dodeljena. Gre predvsem za športno rekreacijo, obštudijske športne dejavnosti in šport starejših,« je ob uvodu nesklepčne seje navedla Mojca Doupona, v. d. generalne direktorice direktorata za šport za ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Odpust bi ob sprejetju veljal le za čas, ko izvajanje programov zaradi epidemije ni ali ne bo mogoče, plačano pa bo le v izvedenem obsegu. Tako imajo izvajalci glede na sedanje epidemiološko stanje po slabih treh mesecih, ko je bila športna dejavnost zaustavljena, poleti in jeseni še možno nadoknaditi izpad predvidenih ur.

Zaradi razglasitve epidemije in sprejema ukrepov za splošno prepoved gibanja in združevanja ni bilo mogoče uporabljati športnih objektov in površin za šport v naravi. Direktorat za šport, ki je pripravil predlog, pa je izpostavil, da s predlaganim novim členom ne posegajo v vsebino pravilnika in zato ne bo prišlo do različne obravnave vlagateljev vlog na razpis za sofinanciranje LPŠ v tem letu.

Konec dopisne seje v torek

Direktorat je v obrazložitvi navedel, da bi morali vsi vlagatelji izvedbo programov začeti že pred epidemijo in zato v tem primeru ne gre za drugačne pogoje, ko bi se morebiti kdo odločil za kandidiranje na javnem razpisu samo zaradi drugačnega priznavanja izpolnjevanja.

Pri teh spremembah gre pretežno za dva programa. Pri športni rekreaciji se morajo programi izvajati v obsegu najmanj 60 ur športne vadbe letno in morajo biti enakomerno razporejene v obdobju desetih mesecev. Tudi pri obštudijski športni dejavnosti in športu starejših morajo programi potekajo najmanj 60 ur letno, kar predstavlja najmanj 30 vadbenih tednov po dve uri tedensko. Predsednik strokovnega sveta Luka Steiner je na seji na pristojnem ministrstvu pojasnil, da se bo dopisna seja končala v torek dopoldne.