Kot so sporočili iz Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), so njihovi preiskovalci ugotovili, da je zaposlena pri gospodarski družbi iz Celja storila kaznivo dejanje goljufije na škodo EU in kaznivo dejanje preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti z namenom, da bi pridobila premoženjsko korist dvema pravnima osebama iz Celja in eni povezani fizični osebi. V ta namen je osumljena v šestih prijavah na razpis za sofinanciranje projektov lažno predstavljala izpolnjevanje pogojev iz razpisa ter z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v imenu družbe sklenila pet pogodb o sofinanciranju projekta za posamezne regije. Za eno zaradi premajhnega števila točk ni bila izbrana.

Za 650.000 evrov premoženjske koristi

»Na tej podlagi je nato osumljena izvajala programe socialne aktivacije tudi s kadri, ki niso bili ustrezno usposobljeni, v zahtevkih za izplačila pa je lažno prikazala, kot da so bili usposobljeni in projekti formalno ustrezni. Na opisani lažni podlagi za programe socialne aktivacije je nato osumljena vložila najmanj 17 zahtevkov za izplačilo sredstev za sofinanciranje, v katerih je med drugim tudi lažno obračunala stroške plač zaposlenih in potne stroške, ki niso nastali, zato so jih morali zaposleni tako gospodarski družbi kot neposredno osumljeni ob izplačilu vrniti, in to v gotovini. »Na tak način je osumljena omenjeni družbi in hčerinski družbi iz Celja ter povezani fizični osebi pridobila veliko premoženjsko korist v znesku približno 650.000 evrov, kar predstavlja 80 odstotkov sredstev EU in 20-dstotno subvencijo države,« so pojasnili na NPU.

Preiskovalci so kazensko ovadili tudi zaposleno v celjskem javnem zavodu zaradi pomoči pri storitvi navedenih kaznivih dejanjih, saj je kot odgovorna oseba podpisala vloge v prijavah na javni razpis, s čimer je lažno potrdila in prikazala, da bo omenjeni javni zavod skupaj z gospodarsko družbo, v kateri je zaposlena prva osumljena, omenjene projekte izvajal v projektnem partnerstvu, s čimer ji je omogočila, da je v razpisnem postopku dobila maksimalno število točk, v zameno za pomoč pa ji je prvoosumljena prek gospodarske družbe za protiuslugo odkupila nepremičnino.

Še ovadba zaradi suma uničenja listin

Za navedena kazniva dejanja so kazensko ovadili obe gospodarski družbi iz Celja, saj sta kazensko odgovorni za dejanja, ki so jih njihove odgovorne osebe storile v njihovem imenu in v njihovo korist. Zoper prvo osumljeno, ki je hkrati odgovorna oseba v hčerinski družbi, so podali še kazensko ovadbo zaradi suma ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Sumijo jo, da je v poslovne listine – račune gospodarske družbe, ki se morajo voditi po zakonu o davku na dodano vrednost in slovenskih računovodskih standardih, so pomembne za odločitve v zvezi s finančno dejavnostjo družbe in so podlaga za davčni nadzor – vpisala lažne podatke o zaračunani opravljeni storitvi za sodelovanje na projektih socialne aktivacije v letu 2018, ki jih družba sploh ni opravila.