Druga faza predvideva še ureditev potoka in s tem zaključek celovitih ukrepov za zmanjševanje ogroženosti območja Grosupljega pred škodljivim delovanjem voda.

Zmanjševanje poplavne ogroženosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je namreč zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel po navedbah občine prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.

Kot so pojasnili, se bodo z zadrževanjem visokih voda izven mesta pretočne količine vode precej zmanjšale, zato mora biti zadrževalnik zgrajen pred vsemi ostalimi ukrepi. Predstavlja tudi omilitveni ukrep oz. izničenje morebitnega negativnega vpliva regulacije potoka na dolvodna območja, do katerega bi prišlo, če zadrževalnika ne bi bilo.

Vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer je ob podpisu pogodbe povedal, da je vsak projekt za izboljšanje poplavne varnosti pomemben. "Ta primer uvrščamo med primere dobre prakse, ko lokalna skupnost prepozna soodgovornost z državo pri zmanjševanju poplavne ogroženosti, aktivno pristopi k pripravi dokumentacije in pomaga pri pridobivanju zemljišč," je dejal.

Dela v vrednosti dobrih šest milijonov evrov z DDV bo izvajalo podjetje CGP, gradnja pa se bo predvidoma pričela v 30 dneh po podpisu pogodbe.