Kot so po seji sporočili z Mestne občine Kranj, so se svetniki seznanili z dopisom predsednice sveta Zavoda za turizem in kulturo Kranj Lee Bidovec, stališčem župana Matjaža Rakovca in ostalo listinsko dokumentacijo, "iz katere izhajajo očitane kršitve v zvezi z delom direktorja zavoda Tomaža Štefeta, ki v skladu z zakonodajo in odlokom lahko predstavljajo razlog za predčasno razrešitev".

Štefetu očitajo, da pri svojem delu ni ravnal po predpisih in splošnih aktih zavoda, in sicer pri javnih naročilih, pri obravnavi revizijskega poročila, pri zagotavljanju nadomeščanja lastnih odsotnosti, pri pripravi gradiv za svet zavoda in pri zagotavljanju izvajanja delovnih ur zaposlenih. Očitajo mu tudi, da neutemeljeno ni izvršil sklepov organov zavoda glede oddaje prostorov Kavarne Khislstein 12.56 in da je malomarno opravljal svoje dolžnosti tako, da je otežil ali onemogočil opravljanje dejavnosti zavoda.

Mestni svet je na županov predlog sprejel sklep o začetku postopka za razrešitev Štefeta in ga pozval, da se v 15 dneh od prejema sklepa izjasni o očitanih kršitvah. Štefe je za STA povedal, da se bo do očitanih kršitev v predpisanem roku izjasnil. Hkrati pa je že zanikal vse očitke in izpostavil, da gre za politične pritiske. "Upam, da bo prevladala strokovnost nad politiko in da me bodo pustili delati naprej," je poudaril. Je pa mestni svet v sredo z imenovanjem novega direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj rešil drugi, precej časa trajajoči zaplet glede vodstva javnega zavoda. Postopek je tokrat vodila razpisna komisija, ki jo je imenoval župan. Na razpis so se prijavili trije kandidati, komisija pa je v imenovanje predlagala Tomaža Vilfana, ki je po razpisnih pogojih v največji meri strokovno usposobljen za zasedbo tega delovnega mesta.

Do menjav je prišlo tudi v samem mestnem svetu. Iz njega sta namreč odstopila dva svetnika liste Zoran za Kranj, in sicer Tanja Groanja Krstev ter nekdanji smučarski skakalec Robert Kranjec, ki se je preselil v drugo občino. Mestni svet je v sredo potrdil nadomestni mandat novima svetnikoma Gašperju Petercu in Gordani Grobelnik.

Mestni svet je na sredini seji odločal tudi o vrsti drugih zadev. Nekatere izmed njih bi obravnaval že v prejšnjih mesecih, a so seje doslej zaradi epidemije potekale dopisno. Svetniki so se med drugim seznanili s porabo proračunskih sredstev za zaščito proti širjenju virusne epidemije, potrdili zaključni račun občine za leto 2019. Seznanili so se tudi poslovanjem 18 javnih zavodov v minulem letu. Vsi, razen Kranjskih vrtcev, so leto zaključili pozitivno. Svetniki so razveljavili odlok o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo pri Osnovni šoli Staneta Žagarja, saj bo občina gradila s pomočjo evropskih sredstev. Sprejeli pa so spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šolskega centra Zlato polje, s čimer so na območju, ki je bilo doslej namenjeno le razvoju univerzitetnega in srednješolskega središča, dopustna tudi stanovanja in poslovno-trgovska dejavnost.