Odgovor: Pravnomočno gradbeno dovoljenje je treba pridobiti za novogradnje, za rekonstrukcije in za spremembe namembnosti objektov. Vse te gradnje je treba tudi prijaviti, in sicer osem dni pred začetkom izvajanja gradnje pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve. Izjema velja le za spremembo namembnosti objekta, kjer prijava ni obvezna.

Vprašanje: Ali obstajajo za kakšne objekte morda izjeme glede pridobitve gradbenega dovoljenja?

Odgovor: Za nekatere gradnje pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, in sicer to velja za enostavne objekte, za vzdrževanje objektov, za vzdrževalna dela v javno korist in za posege, povezane z izvrševanjem izrečenega inšpekcijskega ukrepa, enako velja tudi za odstranitev objekta, s to razliko, da je tu treba gradbeni poseg prijaviti. Pogoj za te gradnje je sicer, da ne smejo biti v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom, s predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, kot tudi ne v nasprotju z drugimi predpisi.

Mag. Boštjan J. Turk