Vse navedbe v članku ne držijo, zato podajamo pojasnilo, saj je v interesu SID banke, da je javnost vsestransko informirana in seznanjena z resničnimi dejstvi.

SID banka v celoti upošteva določila ZPPOGD oziroma tako imenovani Lahovnikov zakon, tako pri določanju osnovne plače kot pri določanju variabilnih prejemkov uprave. Osnovna plača predsednika uprave, navedena v članku, predstavlja povprečje osnovne plače v letih 2016 in 2017, ki je določena na podlagi petkratnika povprečne plače v Skupini SID banka, pri čemer so vanjo vključeni vsi dodatki, kot zahteva ZPPOGD, in poleg osnovne plače ni prejemal nobenih izplačil dodatkov k plači. Povprečna plača v Skupini je izračunana v skladu z avtentično razlago druge alineje tretjega odstavka 4. člena ZPPOGD, razmerje pa je določeno v skladu z Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev. Povprečna mesečna plača v Skupini SID banka je tako za leto 2015 znašala 3136 evrov (osnova za določitev plače uprave za leto 2016), za leto 2016 pa 3255 evrov (osnova za določitev plače uprave za leto 2017). K pogodbi o zaposlitvi predsednika uprave, v kateri je opredeljena tudi višina plače in jo določi nadzorni svet, je soglasje dalo tudi pristojno ministrstvo. Osnovna plača predsednika uprave tako v ničemer ne krši tako imenovanega Lahovnikovega zakona.

Prav tako ni točen podatek, da je najvišjo nagrado v višini 60.135 evrov prejel predsednik uprave SID banke. Pravilen podatek o višini izplačane nagrade predsednika uprave SID banke za leto 2016 znaša 40.082 evrov, za leto 2017 pa 45.236 evrov. Kot izhaja iz poročila Računskega sodišča RS, izplačani znesek v nobenem letu ne dosega niti povprečnega zneska petih najvišjih letnih spremenljivih prejemkov, ki so bili izplačani direktorjem družb v lasti RS. Povprečje 5 najvišjih letnih spremenljivih prejemkov, ki so bili izplačani direktorjem družb v lasti RS, je namreč za leto 2016 znašalo 48.017 evrov in za leto 2017 53.925 evrov. Pri določitvi višine nagrade je nadzorni svet, ki jo je potrdil, v celoti upošteval Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev.

Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke Goran Katušin, član uprave