»Na rezultat poslovanja Slovenskega državnega holdinga (SDH) je pomembno vplivalo oblikovanje rezervacij za denacionalizacijo v višini 37 milijonov evrov in odloženi davki. Zaradi neodplačnega prenosa strateških in pomembnih naložb SDH na državo, ki je predviden konec tega leta 2020, SDH ne bodo pripadli kapitalski dobički, ki bi jih sicer realiziral s prodajo na trgu, zato je odpravil obveznosti in terjatve za odložene davke v tem delu,« so čisto izgubo obrazložili v SDH.

Kot so sporočili iz SDH, aktivno sodelujejo v postopkih denacionalizacije, katerih predmet reševanja so že nekaj let večinoma le še najzahtevnejši primeri, in tekoče izpolnjujejo obveznosti iz tega naslova. »Najpomembnejši vir za pokrivanje denacionalizacijskih obveznosti v letu 2019 so bile dividende družb v lasti SDH,« so navedli. SDH bo junija letos poplačal obveznico SOS3, katere glavnica znaša 100 milijonov evrov, obresti pa 2,5 milijona evrov.

Lansko, po ocenah vodstva dobro poslovanje družb portfelja države in SDH, ugodno gospodarsko okolje in aktivno upravljanje so pripomogli k dobrim rezultatom portfelja v letu 2019, ki presegajo ciljne vrednosti. S poslovnimi rezultati se je v sredo seznanil tudi nadzorni svet SDH, ki je potrdil letno poročilo skupine SDH in SDH za lani.

Glede novega koronavirusa so zapisali, da nekatere dejavnosti v času pisanja poročila že močno občutijo vplive njegove širitve. »To so predvsem industrija (globalne verige vrednosti), promet in logistika ter turizem. To pomeni tudi pomemben vpliv na številne družbe v upravljanju, katere je SDH kljub zavedanju, da obstaja še veliko neznank, pozval, da ocenijo že nastalo škodo ter druge relevantnejše negativne vplive na poslovanje, kar se bo na koncu odrazilo tudi v rezultatih portfelja,« so izpostavili.

Cilj višine čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala portfelja družb v lasti države in SDH bo za lani presežen kljub bistvenim spremembam v strukturi portfelja v upravljanju SDH, so nadaljevali. »Po izvedenih prodajah bank se namreč v upravljavskem portfelju SDH pomembno zmanjšuje delež stebra finance ter pomembnih in portfeljskih naložb na račun višjih deležev strateških naložb, ki praviloma dosegajo nižji donos zaradi uresničevanja strateških ciljev države,« so pojasnili.

10 milijonov presežka dividendnih prihodkov

Dividendni prihodki države in SDH iz naslova portfelja v upravljanju SDH so lani znašali 252,9 milijona evrov in s tem presegli načrtovane v višini 242,6 milijona evrov. Država je tako lani prejela 193,2 milijona evrov dividend, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 19,6 milijona in SDH 40,1 milijona evrov. »Najpomembnejši prodajni postopki zadnjih let so bili uspešno zaključeni,« so izpostavili in spomnili na zaključek prodaje Abanke in 10 odstotkov NLB.

»Od leta 2013 je bilo zaključenih več kot 10 postopkov prodaj pomembnejših kapitalskih naložb. Skupaj z drugimi manjšimi deleži je skupna pogodbena vrednost kupnin za državo in SDH znašala 1,657 milijarde evrov. Za letos večji prodajni postopki niso predvideni,« je uprava SDH zapisala v poročilu.

Lani so bile njihove upravljavske aktivnosti zelo intenzivne, predvsem na področju turizma. SDH je med drugim pripravil naložbeni dokument za naložbo Istrabenz Turizem, skladno s strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 je pripravil načrt konsolidacije, upravljanja in prestrukturiranja turističnih družb v državni lasti. Ključna cilja sta povečanje vrednosti in donosnosti turističnega portfelja ter razvoj turistične dejavnosti, so spomnili.