Kot so danes sporočili iz Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), roki v nenujnih postopkih, ki so vezani na opravljanje procesnih dejanj strank ter na izpolnitev njihovih materialnih obveznosti, kot tudi roki za opravljanje procesnih dejanj agencije in izdajanje odločb ne tečejo.

V primeru nujne zadeve pa lahko agencija vseeno ukrepa skladno s svojimi pristojnostmi in v tovrstnih primerih tek rokov ni prekinjen, na kar bo ATVP stranko postopka posebej opozorila. Agencija bo sicer nujnost zadeve v vsaki posamični upravni zadevi presojala predvsem z vidika obstoja nevarnosti za premoženje ljudi večje vrednosti oziroma nujnosti za učinkovito izvajanje svojih nalog.

Osebnega vročanja v nenujnih zadevah po zakonu o upravnem postopku (odločbe, odredbe, sklepi, obvestila o prekrških in drugi dokumenti, ki jih ATVP izdaja v svojih postopkih in od katerih vročitve začne teči rok) ni.

Če bi bila takšna vročitev vseeno opravljena, pa začnejo teči roki za stranko postopka šele naslednji dan po objavi vladnega sklepa o prenehanju razlogov za ukrepe iz zakona o začasnih ukrepih v zvezi z sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja covida-19 oz. najkasneje 2. julija letos.

ATVP prav tako v času trajanja ukrepov ne bo opravljala neposrednega vročanja v prostorih agencije.

V času trajanja ukrepov pri ATVP pisnih in ustnih vlog ter izjav strank ni mogoče vlagati, prav tako se ustne obravnave ne bodo izvajale, razen v nujnih zadevah. Stranke postopka lahko medtem vlagajo pisne vloge v elektronski obliki brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Stranke postopka lahko vloge na ATVP vlagajo tudi po pošti, a v agenciji vseeno predlagajo elektronsko pot.