Med ukrepe za oživitev starega mestnega jedra Kranja sodijo tudi subvencije za najemnike tamkajšnjih poslovnih prostorov. Na MO Kranj so objavili razpis, na katerega se morajo zainteresirani prijaviti do 15. aprila letos. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na spletnih straneh  www.kranj.si. Za tovrstne subvencije je letos na voljo 18.300 evrov, so še sporočili z občine.

Na razpis se lahko prijavijo najemniki poslovnih prostorov v ožjem območju starega Kranja, kamor sodi območje celotne naselbine na pomolu (Prešernova, Tavčarjeva, Tomšičeva in Cankarjeva ulica, Jahačev prehod, Reginčeva, Jenkova in Poštna ulica, Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, Na skali, Pot na kolodvor, Škrlovec in del Koroške ceste do Stare Pošte), del Ljubljanske ceste (Jelenov klanec), območje Vodopivčeve ulice, Kokrškega brega, Sejmišča in Lajha. Pogoj je, da so bili prostori na dan objave javnega razpisa prazni. »Upravičenci do sofinanciranja so samostojni podjetniki posamezniki in mikro-, mala ter srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, pa tudi zavodi, ki bodo na podlagi sklenjene najemne pogodbe izvajali dejavnost v poslovnih prostorih na ožjem območju starega Kranja, vendar le v primeru, da izpolnjujejo pogoje razpisa,« poudarjajo na občini.

Dodeljena pomoč s tem razpisom ne sme presegati polovice upravičenih stroškov (brez vključenih davčnih dajatev), občina pa sme sofinancirati največ štiri evre najemnine za kvadratni meter poslovnega prostora na mesec, skupno največ 2000 evrov za posamezni poslovni prostor. Vloge na razpis do 15. aprila sprejemajo po pošti. Zaprte kuverte s prijavo na razpis morajo imeti oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letu 2020« ter morajo na hrbtni strani vsebovati polni naziv in naslov pošiljatelja. pe