Po nerevidiranih podatkih je dobiček pred obdavčitvijo skupine v letu 2019 znašal 100,9 milijona evrov, kar tako kot pri čistem dobičku pomeni štiriodstotno rast, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

Skupina je rast premij dosegla že peto leto zapored, in to v vseh treh segmentih zavarovanj: pri premoženjskih zavarovanjih je bila rast 10-odstotna, pri zdravstvenih zavarovanjih 23-odstotna, pri življenjskih in pokojninskih zavarovanjih pa štiriodstotna.

Skupina je ponovno povečala delež zavarovalne premije, obračunane na trgih zunaj Slovenije, ta je ob koncu leta znašal 18,1 odstotka. Povprečna premijska rast na slovenskem trgu je znašala 10 odstotkov, na trgih izven Slovenije pa 12 odstotkov. Premija mednarodnega pozavarovanja se je povečala za 21 odstotkov.

Ob tem je skupina Triglav nadaljevala s strateško diverzifikacijo premije tako s produktno-storitvenega kot geografskega vidika. V njeni sestavi se je za 1,4 odstotne točke povečal delež zdravstvenih zavarovanj (14,9 odstotka), delež premoženjskih je znašal 65,5 odstotka ter življenjskih in pokojninskih zavarovanj 19,6 odstotka.

Škodni del poslovanja se je gibal v pričakovanih okvirih, obseg škod zaradi množičnih škodnih dogodkov pa je bil manjši kot leto prej. Za pet odstotkov višji obračunani bruto zneski škod skupine (716,7 milijona evrov) so posledica povečanega obsega poslovanja v zadnjih nekaj letih, so pojasnili v največji slovenski zavarovalnici.

Prav tako je skupina Triglav v letu 2019 za 68 odstotkov na milijardo evrov povečala obseg sredstev strank, ki jih upravlja v vzajemnih skladih. Za 65 odstotkov na 82,5 milijona evrov pa je povečala sredstva, ki se upravljajo preko storitev individualnega upravljanja premoženja. Visoko povečanje ji omogoča ambicioznejši razvoj dejavnosti, nanj pa so vplivali predvsem prevzem družbe Alta Skladi, razmere na kapitalskih trgih in neto prilivi.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je te rezultate komentiral z besedami: »Za nami je uspešno leto, po nerevidiranih podatkih smo dosegli štiri odstotke višji dobiček pred obdavčitvijo kot leto prej in okrepili svoj tržni položaj v regiji. Na dobre rezultate so vplivali rast obsega poslovanja, disciplinirano prevzemanje zavarovalnih tveganj in višji donosi naložb.«

Matična družba Zavarovalnica Triglav pa je leto 2019 sklenila z 84,6 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo in 70,6 milijona evrov čistega dobička, kar je v obeh primerih osem odstotkov več kot leta 2018. Obseg zbranih premij je porasel za šest odstotkov na 702,1 milijona evrov.