Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih - to so območje Pokolpja, torej občine Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika, območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje ali pa območje katere od obmejnih občin.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Iz vloge mora biti razvidno, da imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas, da ponujajo tržno naravnane proizvode ali storitve ter da so bila registrirana po 1. januarju 2019. Najkasneje letos morajo poslovati z dobičkom.

Od razpoložljivih 2,9 milijona evrov v dveh letih bo dobra dva milijona evrov na voljo za sofinanciranje podjetij s sedežem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, preostanek pa bo sklad razdelil izbranim podjetjem z zahoda države.

Z razpisom, ki se delno financira iz evropskega sklada za regionalni razvoj, želi sklad prispevati k zmanjšanju razvojnega zaostanka na problemskih območjih, kot tudi k zagonu novih podjetij in odprtju novih delovnih mest.