Pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje in enovite magistrske študijske programe druge stopnje določi visokošolski zavod in jih preveri Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis). Pri tem je splošna matura definirana kot splošni pogoj za vstop v univerzitetne programe prve stopnje; če se visokošolski zavod tako odloči, lahko tudi poklicna matura po štiriletnem strokovno-tehničnem srednješolskem izobraževanju z opravljenim dodatnim predmetom iz splošne mature, kar omogoča izobraževanje pod enakimi pogoji.

V okviru izbirnega postopka se pri točkovanju uspeha kandidata ob omejitvi vpisa uporablja pretvorba ocen srednješolske izobrazbe po sprejeti metodologiji iz leta 2016. Ta primerja in prevaja rezultate obeh matur na skupno lestvico: kandidat s splošno maturo lahko doseže do 34 točk, medtem ko kandidat s poklicno do največ 23 točk, kar predstavlja 90 odstotkov normirane vrednosti lestvice.

Pri določanju pogojev za vpis visokošolski zavodi upoštevajo številne dejavnike: predhodno pridobljena znanja kandidatov, uspešnost prejšnjih generacij in samoevalvacije izvedb študijskih programov, ki so pomemben del zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu. Sleherni predlog študijskega programa in njegove spremembe obravnava in potrjuje senat kot najvišji strokovni organ univerze. Ta potrjuje tudi vsakoletni razpis za vpis.

Kakršnekoli sistemske spremembe, ki bi lahko vplivale na vpisne možnosti dijakov v visoko šolstvo, se morajo uvajati postopoma in tako, da bodo o tem pravočasno in celostno obveščene osnovne šole, osnovnošolci in starši.

Poudarjamo, da je razpis za vpis za študijsko leto 2020/21, objavljen na portalu eVŠ 31. januarja 2020, veljaven. Pripravljen je bil v skladu s pravili in je pridobil ustrezno soglasje vlade RS. Kot vsako leto prijavno-sprejemne postopke v javne visokošolske zavode in koncesionirane študijske programe vodijo visokošolske prijavno-informacijske službe. Te skrbijo za transparentno izvedbo postopkov in enako obravnavo vseh kandidatov in kandidatk.

Dejan Karba vodja službe za odnose z javnostmi MIZŠ