Načrtovane prostorske ureditve obsegajo vzporedni tir na celotni progi, dodatno umestitev treh krajših predorov, enega mostu, treh galerij, dveh viaduktov in umestitev treh dostopnih poti ter delno prestavitev dveh cest, ki sta že umeščeni v veljavnem državnem lokacijskem načrtu, so zapisali na vladi in dodali, da bodo v območje obravnave vključili tudi območje obstoječega železniškega tira Divača-Koper.

Danes sprejeti sklep vsebuje cilje načrtovane prostorske ureditve, opis načrtovane prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi ter okvirnim območjem in občinami, na območju katerih bo predvidoma načrtovana prostorska ureditev.

V sklepu sta navedena pobudnik in investitor državnega prostorskega načrtovanja, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri izvedbi državnega prostorskega načrtovanja, obveznost izvedbe postopkov celovite presoje in presoje vplivov na okolje, obveznosti vseh udeleženih v postopku v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrtovanja, ter seznam strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev.

Na dobro milijardo evrov ocenjen projekt izgradnje drugega tira predvideva enotirno progo s servisnimi cevmi ob najdaljših predorih, je pa po pritiskih civilne družbe Cerarjeva vlada že leta 2017 sprejela sklep, da se v prvi fazi zagotovijo potrebne podlage in projekti za povečanje profila servisnih cevi v treh predorih ter izvede sprememba gradbenega dovoljenja, da bi v prihodnje omogočili nadgradnjo proge v dvotirno.