Pojasnjujemo, da značilnosti načrtovanega drugega tira niso primerljive z železnico med Celjem in Velenjem oziroma Dravogradom, ki ju kot primer navaja avtorica. Na omenjeni nekdanji mislinjski železnici med Dravogradom in Velenjem je bilo v dveh letih res zgrajenih pet predorov, vendar je med njimi najdaljši predor v Hudi luknji dolžine 421 metrov, preostali pa so dolgi okrog 100 metrov – dolžina vseh predorov skupaj je po podatkih RRA Koroška 855 metrov. Na trasi od Velenja do Celja pa je bil v letu dni zgrajen poleg trase le en predor v dolžini 145 metrov, torej znaša skupna dolžina vseh predorov na nekdanji progi med Celjem in Dravogradom natanko en kilometer.

Na trasi drugega tira bo skupaj z glavnimi in servisnimi cevmi zgrajenih dobrih 37 kilometrov predorov. Zato je čas gradnje temu primerno daljši. Kljub dolžini predorskih cevi, ki bo daljša od dolžine vseh zgrajenih predorov na slovenskih avtocestah od začetka izvajanja nacionalnega programa izgradnje avtocest leta 1994 do danes, bodo predori na drugem tiru glede na predvideno časovnico zgrajeni v dobrih treh letih. Temu sledijo še inštaliranje preostale železniške opreme, tirnic, signalno-varnostnih naprav, elektrifikacija in druga oprema.

Hitrost gradnje predorov je primerljiva po vsem svetu in čas gradnje železniških projektov narekujeta predvsem dolžina predorov in število napadnih mest. Predvideni čas gradnje 27-kilometrskega dvocevnega baznega predora Semmering v Avstriji je tako 12 let, 55-kilometrski predor pod Brennerjem bodo gradili kar 18 let, 27-kilometrski odsek proge med Ulmom in Stuttgartom, ki je najbolj primerljiv z drugim tirom Divača–Koper zaradi skupne dolžine predorov, bodo Nemci gradili več kot desetletje.

Z izboljšano tehnologijo v zadnjih desetletjih se je hitrost gradnje predorov in železnic povečala, vendar pa so varnostni ukrepi strožji, standardi zaščite delavcev precej višji, načrtovanje železniških prog pa je daljše zaradi obširnejših raziskav in preverjanja variant tras.

Martin Tomažin

samostojni strokovni sodelavec za področje odnosov z javnostmi in marketing, 2TDK