V občini z nekaj več kot 35.000 prebivalci je bilo veliko narejeno na področju komunalne infrastrukture, ki se financira iz omrežnine, torej zamenjava vodovoda, kanalizacije, ureditev cest in pločnikov. Večji projekti, ki so jih izvedli lani, so rekonstrukcije večjih cest (Kolodvorska cesta – 2. faza, rekonstrukcija ceste Dob–Češenik–Turnše – 2. faza, Krtina–Brezje, Bišče–Selo, Ihan, Dolenje, Rova…), obnova vhoda v Športno dvorano Domžale, trije na novo zgrajeni športni parki ter investicijsko vlaganje v šole in vrtce. Prav tako so zagotovili 350.000 evrov za sofinanciranje nakupa gasilskih avtomobilov. Novopečeni starši so se razveselili denarnega prispevka za novorojence v znesku 390 evrov.

Tudi proračun za leti 2020 in 2021 je investicijsko naravnan, med večjimi predvidenimi investicijami gre omeniti odkup zemljišč, med katerimi so prioritetna zemljišča pri trgovini Tuš. Velik proračunski zalogaj bo predstavljala naložba v širitev zdravstvenega doma Domžale, da bo javnemu zdravstvenemu zavodu omogočen dolgoročni razvoj, zaposlenim pa ustrezne delovne razmere. Temeljni dokumenti o nameri investicije so trenutno še v pripravi, delež občine pa je 56,16 odstotka. Ocenjena vrednost naložbe je približno 10 milijonov evrov.

Zmanjšali primanjkljaj na 4 milijone evrov

V prihodnjih dveh letih se predvidevata gradnja krožišča pri policiji in uresničevanje drugih ukrepov za umirjanje prometa v središču Domžal. Prihajajoča proračuna bo zaznamovalo tudi reševanje prostorske stiske v OŠ Domžale in OŠ Rodica. V proračun so všteli tudi gradnjo krajevnega doma v Študi, novega igrišča ob Prešernovi cesti in gradnjo igrišča na Pšati. Na področju gradenj in rekonstrukcij občinskih cest je v letu 2020 načrtovanih približno dvajset investicij v skupni vrednosti 3,8 milijona evrov. Na področju sanacij in gradenj vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je v letu 2020 načrtovanih več kot dvajset investicij v skupni vrednosti 3 milijone evrov. Celoten primanjkljaj naj bi v letu 2020 tako znašal dobrih 7,5 milijona evrov, v naslednjem letu pa se predvideva zmanjšanje primanjkljaja na dobre 4 milijone evrov.

Ureditev mirujočega prometa

Med večje, predvsem pa uspešnejše projekte zagotovo sodi tudi polovično solastništvo ploščadi pred veleblagovnico in makadamskega parkirišča od Ljubljanske ceste do zdravstvenega doma. V ta namen so v proračunih za leti 2020 in 2021 predlagali ureditev ploščadi, ki bo arhitekturno sledila novi podobi Kolodvorske ceste. Svetniki so na makadamskem delu predlagali ureditev urejenega parkirišča, ki bo asfaltirano, imelo bo urejeno odvodnjavanje, zasajena drevesa itd. Na novem parkirišču bo veljal tudi nov režim, in sicer bo za določen čas parkiranje brezplačno, za dlje časa pa plačljivo, vendar še vedno v spodobnih zneskih. Z nadaljevanjem prenove Kolodvorske ceste se je začela ureditev mirujočega prometa v Domžalah. Po mnenju župana Toneta Dragarja bi lahko v prihodnjem letu potekalo urejanje dokumentacije, leto pozneje bi se lahko začela gradnja podhoda med SPB in Osnovno šolo Venclja Perka, ki bi zagotovil povezavo z zahodnim delom Domžal.

Občina Domžale se že nekaj let sooča s prostorsko stisko v šolah. Z gradnjo prizidkov in odpiranjem novih ter podružničnih šol se vzporedno odpirajo novi problemi, predvsem s spremljajočimi prostori, kot so kabineti, zbornica, kuhinja in jedilnica. Zato so v proračunu za prihodnje leto poleg običajnih manjših investicij v družbeno infrastrukturo predvideli tudi razširitev jedilnice na OŠ Domžale in OŠ Rodica, kjer naj bi odprli tudi kuhinjo. V kratkem bodo začeli pripravo študije o šoli na Viru, ki bi razbremenila šole na Rodici, v Dobu in Preserjah.