Uprava RS za jedrsko varnost je te dni sporočila, da so pogoje za gradnjo posameznih objektov uskladili z novo uredbo o razvrščanju objektov. Posodobili so tudi seznam parcel ob Nuklearni elektrarni Krško (Nek), na katerih je kljub splošni prepovedi gradnje stanovanjskih objektov na širšem območju nadzorovane rabe gradnja dovoljena.

Sicer pa je cilj omenjene uredbe uskladitev z drugo zakonodajo na področju gradenj in posegov v prostor ter hkrati zagotovitev izvajanja ukrepov sevalne in jedrske varnosti, ki omejujejo rabo prostora v bližini jedrskega objekta.

"Z omejeno rabo prostora se zmanjša možnost nastanka industrijske ali druge nesreče zunaj jedrskega objekta, ki bi lahko imela vpliv na jedrsko varnost. Hkrati se določajo tudi omejitve v zvezi z gostoto poselitve in zahteve v zvezi z objekti lokalne infrastrukture zaradi zmanjšanja možnosti nastanka škode za zdravje ljudi, če bi v jedrskem objektu nastal izredni dogodek," so pojasnili.

Določbe uredbe temeljijo na načelu celovitosti, da država pri izdajanju predpisov, mnenj in dovoljenj ter pri odločanju v drugih upravnih zadevah, izvajanju nadzora in drugih nalog iz svoje pristojnosti zagotovi vse mogoče primerne in razumne ukrepe za preprečitev škode za zdravje ljudi ter radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja, je še sporočila uprava za jedrsko varnost.

Uredba bo v veljavi od 3. januarja. S tem dnem bo prenehala veljati prejšnja uredba.