Vrnil se bom k vsebini zadnjega prispevka o meritvi višine zidu. Popoln nesmisel nepotrebnega trošenja denarja, ker do sedaj nihče ni nedvoumno odgovoril na naslednje vprašanje: ali obstaja izvedbena obračunska dokumentacija? Ne sprašujem o projektih izvedenih del, želim samo javno nedvoumno sporočilo odgovornih. Vsebina mojega pisma 13. 9. 2019 je brez ovinkarjenja jasno nakazala, kje se lahko ugotovi, kakšni so vsebinski podatki o obsegu dela, ki ga je izvedel izvajalec naročniku. Samo tako opisan dokumentiran obseg je lahko osnova za plačilo.

Dodatno k že objavljeni moji vsebini o dokazni dokumentaciji pa naj opozorim še na naslednje: v tehnološkem postopku izvajanja geotehničnih del se mora zaradi sledljivosti voditi tehnološko-tehnična dokumentacija. Najpomembnejši dokument v tem sklopu je tako imenovani rojstni list pilota. Na njem morajo biti zabeleženi vsi podatki gradbenega elementa, ki je predmet izdelave. Če takega dokumenta ni, je odgovor kot na dlani. Je ključni sestavni del dokazne dokumentacije za izjavo o zanesljivosti izgrajenega objekta in za pridobitev dovoljenja za uporabo ali obratovalnega dovoljenja. Na osnovi takih dokaznih dokumentov se edino lahko izvede obračun obsega izvedenega dela. Da bi se z neko metodo naknadno ugotavljalo dolžino posameznega pilota, že meji na dvom o nepravilnosti v povezavi s plačilom dejanskega obsega izvedenega dela. Vrtanje in kakršne koli analize so skrajni primer, saj se lahko identičnost podatkov na projektih izvedenih del preveri v dokumentih, ki omogočajo sledljivost. Kakršno koli poseganje v objekt zbuja dvom o nepravilnosti.

Da pa je do takega zapleta prišlo, je velika (so)krivda izvajalca razpisa, ki je naredil tri napake. Prvič, dodatno je dopustil reference iz naslova del, izvedenih v javno korist, kar je nesmisel, saj tuji ponudniki takih obvodov ne poznajo. Drugič, prvotno zahtevo o oporni ali podporni konstrukciji dolžine vsaj 50 metrov in višine nad 8 metrov je s svojimi odgovori ponudnikom popolnoma izmaličil. Dopustil je naknadno, da se lahko upošteva tudi posamezne odseke na neki trasi in izpolni zahtevano dolžino, pa čeprav je v odgovorih nedvoumno zahteval enovito dolžino. In tretjič, z dopustnostjo upoštevanja pilotnih sten ali kakšnih kamnitih opornih oblog je razvrednotil zahtevnost usposobljenosti izvedbe konkretnega inženirskega objekta. Zato lahko na natečaju nastopajo tudi klasični vzdrževalci infrastrukturnih objektov. Ali povedano drugače: hišni izvajalci.

Zato ne čudi opustitev tega istega naročnika pri objavljenem razpisu za glavna dela na trasi 2 TDK po dokazilu preverjanja pogojev za sodelovanje, kot jih predpisuje priloga pod točko »h« Direktive 2014/24/EU, v obliki izjave o povprečnem letnem številu zaposlenih izvajalca storitev ali gradenj. Očitno to pri nas ne velja, zato se hitro zgodi kuhinja.

Dušan Divjak, Spodnja Slivnica