S prvim januarjem bo začela delovati skupna občinska uprava 5G, ki so jo ustanovile občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje. Sedež bo imela na občini Grosuplje, delovala pa bo na šestih področjih: inšpekcijski nadzor, redarstvo, notranja revizija, varstvo okolja, urejanje prostora in civilna zaščita. Zaposleni bodo svoje naloge opravljali na različnih lokacijah, največ na Taborski 1 v Grosupljem, kjer je sedež tamkajšnje občine. Sicer je že od leta 2012 deloval medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica, leta 2016 pa so občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje ustanovile še medobčinski razvojni center. Ustanovitev skupne občinske uprave petih občin je nadaljevanje te politike.

»Glede na to, da tudi ministrstvo za javno upravo s spremembo določila o sofinanciranju organov skupne občinske uprave sistemsko pospešuje medobčinsko sodelovanje občin, smo se odločili, da skupni občinski upravi združimo, razširimo. To vključuje širitev števila nalog in števila občin. S tem bomo prispevali k pocenitvi in dvigu kakovosti določenih storitev občinske uprave za prebivalce,« so povedali na občini Grosuplje in dodali, da bo skupna občinska uprava leta 2020 predvidoma stala 567.000 evrov.

Osemnajst delovnih mest

Vsaka izmed občin bo prispevala petino denarja za 75 odstotkov stroškov, kako se bo razdelilo preostalih 25 odstotkov stroškov, bodo določili glede na število prebivalcev posamezne občine. Sredstva za plače in še 20 odstotkov za druge stroške delovanja bo prispevala država. Občina Grosuplje bo preostalim občinam ustanoviteljicam po posebnem ključu zaračunavala stroške najema prostorov, uporabo službenih vozil, stroške administrativnih in računovodskih storitev ter manipulativne stroške.

V kadrovskem načrtu je za opravljanje nalog občinske uprave 5G določenih 18 delovnih mest, ki pa se, kot pravijo na občini Grosuplje, ne bodo takoj zapolnila. Na skupno upravo bodo prenesli zaposlene, ki so za nedoločen čas zaposleni v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Grosuplje, Ig in Škofljica, in del zaposlenih v medobčinskem razvojnem centru občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje. Ti dve skupni upravi bosta prenehali delovati s prvim januarjem. Kot pravijo v Grosupljem, bodo v skupni upravi G5 zaposleni tudi uslužbenci, ki jih bodo s seboj pripeljale občine. Za nova področja dela, za katera bo zadolžena skupna občinska uprava, bodo na podlagi javnih razpisov zaposlili nove uslužbence, za vsako področje enega. »Tako se število zaposlenih praktično ne bo povečalo,« so povedali na grosupeljski občini, ki je pobudnik novega načina organizacije.