Družba Hoteli Bernardin bo prenehala, delničarji pa bodo v zameno dobili delnice Save Turizma. Pripojitev morata potrditi še skupščini obeh družb. Kot je razvidno iz pogodbe, objavljene na spletni strani Ajpesa, bodo Hoteli Bernardin na Savo Turizem prenesli celotno premoženje ter pravice in obveznosti. Delničarji Hotelov Bernardin bodo v zameno dobili delnice Save Turizma. Za eno delnico bodo prejeli 1,0473 delnice družbe Sava Turizem, ki bo za ta namen izdala 16,8 milijona delnic za povečanje osnovnega kapitala s sedanjih okoli 39,7 milijona evrov na 56,8 milijona evrov. V primerih, ko imetniki zaradi nezaokroženega menjalnega razmerja ne bodo mogli prejeti celega števila delnic, bodo prejeli denarno nadomestilo, in sicer 2,75 evra na delnico oziroma skupno 525,60 evra. Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da pripojitev potrdita skupščini obeh družb. Če tega ne bosta storili do 27. marca 2020, se bo štelo, da pogodba ni bila sklenjena. Družbi sta v večinski lasti Save, in sicer ima ta v lasti 99,91-odstotni delež Save Turizma in 86,82-odstotni delež družbe Hoteli Bernardin.