Kot so v dopisu, ki so ga naslovili na obe mednarodni instituciji, zapisali v SDS, NSi in SNS, je bila zaradi očitkov strokovne javnosti v zvezi s traso povezovalnega kanala C0 sklicana izredna seja DZ, na kateri so poslanci soglasno sprejeli več priporočil.

Poslanci so ministrstvu za okolje in prostor soglasno priporočili, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi pravnih sredstev, ki jih dopušča veljavna zakonodaja, nemudoma sprejme vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije o projektu in presoje vplivov na okolje zadržal oz. ustavil gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku od Broda do Ježice. Z drugim sklepom so poslanci ministrstvu priporočili, naj preveri pravilnost postopkov umeščanja trase cevovoda v prostor.

Vladi je DZ priporočil tudi, da zagotovi spoštovanje ustavne in neodtujljive pravice do zasebne lastnine ter zaščito vseh virov pitne vode kot ustavno varovane kategorije. V primeru ugotovljenih morebitnih nepravilnosti, ki bi izhajale iz rezultatov revizije postopka in drugih nadzorstvenih postopkov, pa so poslanci okoljskemu ministrstvu tudi priporočili, da sproži ustrezne postopke ugotavljanja kazenske, disciplinske in civilne odgovornosti.

"Minister za okolje Simon Zajc je na plenarni seji DZ poslancem pojasnil, da je ministrstvo v zvezi s kanalom C0 naročilo revizijo postopkov, recenzijo tehničnih rešitev projekta, pregled postopka umeščanja projekta v prostor in pravni pregled zakonitosti izdanih odločb. Revizija je pokazala na sum nepravilnosti v odločitvah in slabih praks v postopkih, predvsem v smislu sledljivosti in kontrole," so v dopisu med drugim izpostavili v opozicijskih strankah.

V luči transparentnosti in skrbi za zaščito deleža evropskih sredstev v treh poslanskih skupinah ocenjujejo, da je treba s sprejetimi sklepi seznaniti pristojne mednarodne institucije.

TV Slovenija pa je zvečer poročala, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) na svojo pobudo začela postopek v zvezi s sumi nepravilnosti pri gradnji C0. Preverila bo sume korupcije, kršitve predpisov o nasprotju interesov ter kršitve etike in integritete javnega sektorja. Ocenila bo tudi, ali pri nadzoru nad infrastrukturnimi projekti obstaja sistemsko korupcijsko tveganje, so še navedli na nacionalni televiziji.