S 4,2 milijarde evrov neto čistega dobička leta 2018 so slovenske gospodarske družbe ustvarile za 16 odstotkov več dobička kot leta 2017. Delež tega dobička glede na prihodke družb je bil višji kot v vseh prejšnjih letih, z izjemo leta 2007. »Glede na podatke plačilnega prometa lahko rečemo, da tudi letos zadolženost gospodarstva še naprej pada, plačilna sposobnost je dobra in gospodarstvo nima večjih likvidnostih težav. Tudi podjetniška aktivnost je intenzivna oziroma primerljiva z lanskoletno. Podjetja praviloma napovedujejo rezultate poslovanja v letu 2019 podobne lanskim, umirjanje rasti na svetovnih trgih pa se bistveno še ne odraža v prometu podjetij. Tudi investicijska dejavnost je precej prisotna, še posebno tam, kjer je bilo vrsto let zatišje, na primer v gradbeništvu,« je povedala magistrica Mojca Kunšek, direktorica Agencije RS za javnopravne evidence in storitve. Glede na veliko navezavo slovenskega gospodarstva na nemški trg se bodo z nižjo stopnjo rasti nedvomno soočali izvozniki, predvsem tisti v avtomobilski industriji. Prav tako so bolj kot kadar koli prej prisotna geopolitična trenja, povezana s trgovinskimi pritiski.

»Kar pomeni, da bodo potrebni novi pristopi, vlaganja pa usmerjena v nove produkte in tržne niše. Pri tem je pomembno zavedanje, da ima slovensko gospodarstvo dokaj stabilne temelje, bilance so bile v zadnjih letih očiščene, pristop do vlaganj pa zadržan,« je dodala Kunškova. Primerjava slovenskega gospodarstva z evropskim ali celo ameriškim gospodarstvom kaže, da visokotehnološka podjetja na lestvicah vse bolj izpodrivajo podjetja klasične predelovalne dejavnosti oziroma industrije. »V tem kontekstu in predvsem z vidika pospeševanja rasti dodane vrednosti na zaposlenega bo v Sloveniji potrebnih več vlaganj v visokotehnološka podjetja, saj med največjimi sto podjetji najdemo v Sloveniji le eno, medtem ko so med prvimi desetimi podjetji na svetu kar tri visokotehnološka podjetja. Rast visokotehnoloških podjetij je odraz dobe, v kateri živimo – torej porasta digitalizacije, robotizacije, potreb po hitrejšem odzivu, boljši logistiki, preglednosti in uporabi podatkov,« je pojasnila Mojca Kunšek. vt