S spremembo proračuna za leto 2020 bodo prihodki v občini Grosuplje višji za deset odstotkov (dobrih 20,7 milijona evrov), predvsem zato, ker bo več sredstev v občinsko blagajno priteklo iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Načrtujejo tudi kapitalske prihodke, ki v prvotnem proračunu niso bili predvideni, precej višji pa bodo transferni prihodki, kajti precejšen del realizacije projektov, ki se financirajo z državnimi in evropskimi sredstvi, so prenesli iz letošnjega v prihodnje leto.

Ker načrtujejo skoraj 24,5 milijona evrov odhodkov, bo primanjkljaj znašal skoraj 3,7 milijona evrov in bo za 300.000 evrov večji, kot je bil predviden v prvotnem proračunu. Tudi odhodki bodo za deset odstotkov višji, kot je bilo sprva predvideno. Kot so na občini pojasnili v obrazložitvi spremembe proračuna, bo v največji meri k temu prispeval zamik investicije v parkirno hišo P+R. V prihodnje leto bodo namreč prenesli več kot 1,2 milijona evrov sredstev za ta namen. Poleg tega se bo občina dodatno zadolžila za nekaj več 2,46 milijona evrov (za 2,3 milijona pri bankah in za dobrih 160.000 evrov pri ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo). V prvotnem proračun so predvideli zadolžitev le v višini 163.000 evrov.

Uredili bodo bajer Zacurek

Obetajo si, da bodo prejeli 1,3 milijona evrov evropskih sredstev, od tega dober milijon iz kohezijskih sredstev, preostalo pa za izvajanje skupne kmetijske politike. Ob investiciji v garažno hišo P+R (777.000 evrov) bodo kohezijska sredstva prejeli tudi za ureditev tržnice (85.000 evrov) in površin za pešce in kolesarje (120.000 evrov), še slabih 59.000 evrov pa za ureditev bajerja Zacurek, za kar naj bi pridobili tudi 17.000 evrov državnih sredstev.

Z javnim naročilom ravno v teh dneh iščejo ponudnika za izvedbo projekta. Rok za oddajo ponudb je drugi december, dela pa naj bi bila končana do konca marca prihodnje leto. Odprto je tudi javno naročilo za zgraditev zadrževalnika visokih voda Veliki potok. Ponudniki lahko prijave pošljejo do 16. decembra. Rok za izvedbo del je 19 mesecev po podpisu pogodbe. Občina je v spremembi proračuna za ta projekt sredstva podvojila in zdaj znašajo 20.000 evrov.

V spremembi proračuna je zajeta tudi ustanovitev skupne občinske uprave 5G, v kateri bodo poleg Grosupljega še občine Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje. Skupna občinska uprava naj bi začela delovati z novim letom, predvideno pa je, da bo v njej zaposlenih največ 18 javnih uslužbencev. Stroški bodo razdeljeni med vseh pet občin z deleži, ki jih bodo določili z metodologijo stroškov.

Občina je s spremembo proračuna spremenila le tiste proračunske postavke, ki bi lahko ogrozile nemoteno poslovanje do sprejema rebalansa proračuna, ki ga bodo pripravili v začetku prihodnjega leta.