Komisija je v okviru še nedokončanega postopka suma kršitve dolžnega ravnanja funkcionarja Banke Slovenije preučila tudi zakonsko podlago za imenovanje članov sveta Banke Slovenije. Ugotovila je, da zakon o Banki Slovenije ne določa nobenih posebnih pogojev ali kriterijev, ki bi jih morali kandidati za guvernerja ali viceguvernerja ob imenovanju izpolnjevati ali bi se jih pri izbiri predlaganih kandidatov upoštevalo. Kriterijev po navedbah KPK ne vsebuje niti noben zapis, interni akt ali kakršenkoli drug dokument.

Ker je član sveta Banke Slovenije v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionar in uradna oseba, je za KPK nesprejemljivo, da za izbiro kandidatov za zasedbo takšnih funkcij v javnem sektorju ne obstajajo nikakršni pogoji, kriteriji in merila. Postopki imenovanj ali razrešitev funkcionarjev, ki tega ne predvidevajo, po oceni komisije niso v skladu z najvišjo stopnjo transparentnosti in sledljivosti, kot bi se v takšnih postopkih pričakovalo, hkrati pa ne omogočajo odpravljanja korupcijskih tveganj političnega in drugega interesnega vplivanja na imenovanja ali razrešitve članov sveta Banke Slovenije.

Nesprejemljivo se KPK zdi tudi dejstvo, da je član sveta v skladu z zakonskimi določbami razrešen, če se v predpisanem postopku ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje njegovih dolžnosti, ali je zagrešil hujšo kršitev, po drugi strani pa pogojev zakon ne določa niti ob imenovanju kandidata niti jih izrecno ne opredeljuje za razrešitev. To ustvarja korupcijska tveganja netransparentnosti, nesledljivosti ter posledično tveganja kršitve etike in integritete v postopkih imenovanj in razrešitev članov sveta Banke Slovenije, opozarja KPK.

Komisija finančnemu ministrstvu kot pristojnemu vladnemu resorju priporoča, da zakon o Banki Slovenije dopolni z natančno določitvijo pogojev, meril in kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za guvernerja in viceguvernerje Banke Slovenije ter opredelitvijo razlogov v primeru razrešitve navedenih oseb.

S priporočili je KPK seznanila tudi urad predsednika republike, državni zbor in Banko Slovenije.